Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul võib planeeringu kohta esitada arvamusi kohapeal või saata need Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


11. mail 2017 kell 16.00
Karusselli tn 109 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Eskiislahenduse avalik väljapanek toimus
27. veebruar -28. märts 2017

Detailplaneeringuala suurus on 1177 m2, mis hõlmab Karusselli tn 109 kinnistut. Planeeringuga hoonete suurim lubatud arv krundile on kolm hoonet. Krundi täisehituse protsent on 30% krundi pinnast. Suurim lubatud maapealne korruselisus on kaks korrust ja lubatud on üks maa-alune korrus. Krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud pereelamumaa, mis vastab üldplaneeringu kohasele väikeelamumaa juhtotstarbele. Detailplaneering teeb ettepaneku rajada kinnistule kaks pereelamut, mis tingib üldplaneeringu muutmise ettepaneku. Samas teeb detailplaneering ettepaneku suurendada üldplaneeringuga määratud 25%-list krundi maksimaalset täisehitust 5% võrra. Kuna kinnistu omanikud vajavad suuremat elamispinda, siis otsustati krundile püstitada teine elamu ja suurendada krundi täisehitatust. Elamud ahjuküttega ning krundil on ka aiamaa, mistõttu on vajalik ka kõrvalhoone olemasolu (puu- ja tööriistakuur).

DP seletuskiri
DP illustreeriv joonis
DP põhijoonis tehnovõrkudega
DP situatsiooniskeem
Päikese liikumine (video)


12. mail 2017 kell 15.00
Tallinna mnt 59 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 

Eskiislahenduse avalik väljapanek toimus
27. veebruar -28. märts 2017

Detailplaneeringuala suurus on 1178 m2, mis hõlmab Tallinna mnt 59 kinnistut. Kinnistu on hoonestatud tänavapoolsel krundipiiril paikneva väikesemahulise 1 + katusekorrusega elamuhoonega ja tänavajoonest taandes paikneva suurema elamu ja ärihoonega.

Planeeringuga Tallinna mnt 59 krundi piire ei muudeta. Pärnu linna üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarve planeeringualal on väikeelamumaa. Detailplaneering teeb ettepaneku määrata krundi kasutamise sihtotstarbeks 50-55% pereelamumaa ja 45-50% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, majutushoone maa ning kontori- ja büroohoone maa, mis vastab kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa ja ärimaa.

Krundile on kavandatud kaks hoonestusala. Planeeritud suurim täisehitatus on 41% krundi pinnast. Kehtiva üldplaneeringu kohane suurim lubatud täisehituseprotsent antud krundile on 30%. Tegemist on kehtivat üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga krundile lubatud suurima täisehitatuse osas. Kavandatav suurim ehitisealune pind on krundil kokku 488 m2.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP illustratsioon


20.-30. aprillini 2017
Rüütli tn 3 // Õhtu tn 7 kinnistu detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav väljapanek

2. mail 2017 kell 16.00
detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP situatsiooniskeem ja skeemi fragment
DP tehnovõrkude joonis
DP tugijoonis


17.-23. aprillini 2017 
Jaani tn 19 kinnistu detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav väljapanek

24. aprillil 2017 kell 16.00
detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP illustreeriv joonis
DP insenervõrkude joonis


13. aprillist kuni 15. maini 2017
 Kanepi, Lina, Lille ja Pirni tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeritava ala suurus on u 2,4 ha, mis asub Pärnu Rääma piirkonnas. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek moodustada jätkuvalt riigi omandis olevast maast 13 elamumaa sihtotstarbega krunti (Pos 1-13), 2 üldkasutatava maa sihtotstarbega krunti (Pos 24-25), 4 transpordimaa sihtotstarbega krunti (Pos 26-29) ja 10 elamumaa sihtotstarbega ajutist krunti, mis on ette nähtud liita nendega piirnevate olemasolevate väikeelamukruntidega (Pos 14-17 ja 18-23).

Planeeritavate kruntide moodustamist ja suurusi käsitletakse detailplaneeringu koosseisus oleval põhijoonisel ja kruntimise joonisel. Organiseeritud ja kujundatud asumi kujundamiseks on välja töötatud hoonestusreeglid, mille eesmärgiks on tagada rajatavas elamupiirkonnas arhitektuurselt terviklik hoonestus, kvartalis stiililt sarnased hooned. Kruntidele kavandatud detailsemad ehituslikud ja arhitektuursed nõuded on esitatud planeeringu põhijoonisel.

Kavandatud tänavate võrk lähtub olemasolevatest väljakujunenud liikumissuundadest ja tänavasihtidest. Planeeritud tänavad on ette nähtud avalikuks kasutamiseks.

Pärnu linna üldplaneeringu kohaseks maakasutuse juhtotstarbeks (juhtfunktsioon) planeeringualal on korruselamumaa/väikeelamumaa juhtotstarve. Kõnesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek Pärnu linna üldplaneeringu muutmiseks kavandades piirkonda väikeelamumaa, üldmaa ja transpordimaa juhtfunktsioone. 

Kanepi, Lina, Lille ja Pirni tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 16.03.2017 otsus nr 17)


23. märts - 21. aprill 2017
Aia tn 2 // Pargi tn 1 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala asub Pärnu kesklinnas Rüütli, Aia, Pargi ja Pika tänavate vahelises kvartalis hõlmates Aia tn 2 // Pargi tn 1 kinnistut, suurusega 6398 m2. Planeeringualal säilivad olemasolevad krundipiirid. Pargi tänava poolne ajalooline hoone säilitatakse ja restaureeritakse.

Krundile lubatud suurim hoonete arv on 5 hoonet, lubatud suurima maapealse ehitisealuse pindalaga kokku 4134 m2 ja lubatud suurima maa-aluse ehitisealuse pindalaga kokku 3756 m2. Restaureeritava hoone puhul säilib olemasolev hoone kõrgus. Hoone suurim lubatud maapealne korruselisus kõrgemas hoonestusalas on 5 korrust, 21,7 m abs, keskmise kõrgusega hoonestusalas 4 korrust, 17,7 m abs, konsoolses hoonestusalas on lubatud hoonestamine 2 kuni 5 korruse vahemikus, 21,7 m abs ja galeriiühenduse hoonestusalas 2 korrust, 13,5 m abs. Maa-alune korrus on lubatud maa-alust parklat tähistavas alas suhtelise sügavusega maapinnast 4 m.

Planeeritava krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud 60-100% valitsus- ja ametiasutuste maa ja 0-40% kontori- ja büroohoonete maa, kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonete maa. Pärnu linna kehtiva üldplaneeringu kohaselt on planeeritava kinnistu maakasutuse juhtfunktsiooniks haridusasutuste maa. Planeeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks määrates maakasutuse uueks juhtfunktsiooniks ühiskondlike hoonete maa, millele võib lisanduda ärimaa sihtotstarve. Parima lahenduse leidmiseks tuleb planeeringuala hoonestuse lahendamiseks korraldada arhitektuurikonkurss.

Aia tn 2 // Pargi tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 16.02.2017 otsus nr 8)


27. veebruar -28. märts 2017
Riia mnt 26 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurus on 1119 m2, mis hõlmab Riia mnt 26 kinnistut. Riia mnt 26 krunt on hoonestatud ühekorruselise ärihoonega ja sellega liituva õuepoolse abihoonega.
Planeeringuga Riia mnt 26 krundi piire ei muudeta. Pärnu linna üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarve planeeringualal on väikeelamumaa, tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks. Detailplaneering teeb ettepaneku määrata krundi kasutamise sihtotstarbeks kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, majutushoone maa ja kontori- ja büroohoone maa, mis vastab kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele ärimaa. Krundile on kavandatud üks hoonestusala, millest tänavapoolse osa moodustaks olemasolev ja ühekorruseline hoone. Krundi sügavusse, 13m kaugusele tänavapoolsest krundipiirist, antakse võimalus ehitada 2-korruseline täiendav hoonemaht kõrgusega kuni 10,0m olemasolevast maapinnast. Olemasoleva hoone põhjapoolne väheväärtuslik amortiseerunud laoruumide osa on lubatud lammutada. Lubatud on ühe maa-aluse korruse ehitus. Krundi kavandatav täisehitatus on 53,4%, kavandatav suurim ehitisealune pind on 597 m2.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP illustratsioon
DP situatsiooniskeem


26. jaanuarist kuni 7. veebruarini 2017
detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav väljapanek

8. veebruaril 2017 kell 16.00
detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP asukohaskeem
DP liiklusskeem
DP linnaehituslik analüüs
DP tehnovõrkude koondplaan
DP tugiplaan


16.-24. jaanuarini 2017
detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav väljapanek

25. jaanuaril 2017 kell 16.00
detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu 

DP seletuskiri (30.09.16)
DP põhijoonis (30.09.16)
DP illustreeriv joonis (30.09.16)


Detailplaneeringu varasem eskiislahendust tutvustav väljapanek toimus 4.-13. jaanuarini 2016
DP seletuskiri (21.11.15)
DP põhijoonis (21.10.15)
DP illustreeriv joonis (21.10.15)
DP situatsiooniskeem (21.10.15)


 

19. septembril 2016 kell 16.00 
Suur-Sepa 8b kinnistu detailplaneeringu väljapaneku tulemuste arutelu
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal laekus planeeringulahenduse kohta üks vastuväidetega avaldus

Suur-Sepa tn 8b kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 30. märts - 13. aprill 2016
Detailplaneeringuga nähakse ette jagada olemasolev hoonestamata 2205 m2 suurune Suur-Sepa tn 8b kinnistu kaheks elamumaa krundiks. Jagamise teel moodustatavale 1132 m2 suurusega krundile võib püstitada kaks hoonet (ühepereelamu ja kõrvalhoone) lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 283 m2. Teisele krundile, suurusega 1073 m2, võib püstitada ühe hoone, milleks on ühepereelamu, lubatud suurima ehitisealuse pindalaga 268 m2.

Ühepereelamute lubatud suurim kõrgus arvestatuna ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusest on 8,5m, korruselisus on piiratud kahe maapealse korrusega. Maa-alust korrust ette ei nähta. Ühekorruselise kõrvalhoone kõrguseks on määratud 5,5m arvestatuna ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusest. Kruntide kasutamise sihtotstarbeks on määratud pereelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa. Detailplaneering on koostatud vastavuses kehtestatud Pärnu linna üldplaneeringuga.

Suur-Sepa tn 8b kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 18.02.2016 otsus nr 17)
Suur-Sepa tn 8b kinnistu detailplaneeringu liikluse mõjuhinnang


 

19. mai - 16. juuni 2016
Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute dp avalik väljapanek

Planeeritav ala asub Pärnu kesklinnas Suur-Jõe tänava, 1. Jõe tänava ja Pärnu jõe vahelisel alal. Detailplaneering teeb ettepaneku liita 1885 m2 suurune Suur-Jõe tn 16a kinnistu ja 1161 m2 suurune Väike-Jõe tn 2a kinnistu üheks krundiks suurusega 3046 m2. Üldplaneeringuga on ette nähtud väikeelamumaa krundi soovituslikuks suuruseks minimaalselt 600 m2 ja maksimaalselt 1500 m2. Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringuga kavandatav lahendus muudab Pärnu linna üldplaneeringuga määratud kruntide maksimaalse suuruse osa.

Planeeringuga kavandatakse moodustatavale krundile rajada kolm hoonet (põhihoone ja 2 kõrvalhoonet) lubatud suurima ehitisealuse pindalaga 609 m2, mis moodustab täisehituseks 20% krundi pinnast. Põhihoone lubatud suurim kõrgus kuni 9,0 m ja kõrvalhoonete suurim lubatud kõrgus on 6,5m arvestades ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusest 2,15m abs. Põhihoone maksimaalne korruselisus on kaks maapealset korrust (põhi- ja katusekorrus), lubatud on rajada ka maa-alune korrus. Kõrvalhooned on lubatud ehitada ühekorruselistena, maa-alust korrust ette ei nähta. Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud pereelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa.

Suur-Jõe tn 16a ja Väike-Jõe tn 2a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 21.04.2016 otsus nr 39)


15. veebruar - 1. märts 2016
Energia tn 7 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeritav ala asub Pärnu Papiniidu ettevõtluspiirkonnas. Detailplaneeringuala moodustab 17795 m2 suurune Energia tn 7 kinnistu, mis jagatakse neljaks krundiks. 8204 m2 suurune krunt Pos 1, millele jääb olemasolev Papiniidu 110/35/10 kV alajaam. Krundi ehitusõigus võimaldab alajaama rekonstrueerida, laiendada. Krundi Pos 1 maakasutuse juhtotstarve on tootmismaa.

Krunt Pos 3 suurusega 1648 m2 on hoonestatud energeetikaettevõtte hoonega. Krundile võib kokku ehitada 2 hoonet lubatud maksimaalse ehitisealuse pindalaga 600 m2. Hoonete lubatud suurim kõrgus on 16,0 m arvestatuna planeeritud maapinna kõrgusest. Krundi Pos 3 maakasutuse juhtotstarbeks on määratud tootmismaa ja osaliselt ärimaa funktsioon.

6292 m2 suurusega krundile Pos 4 võib ehitada 4 hoonet lubatud maksimaalse ehitisealuse pindalaga 2200 m2. Hoonete lubatud suurim kõrgus on 16,0 m arvestatuna planeeritud maapinna kõrgusest. Krundi Pos 4 maakasutuse juhtotstarbeks on määratud ärimaa.

1648 m2 suurune krunt Pos 2 on moodustatud Energia tupiktänava jätkuna ja lõpetusena. Krundi Pos 2 maakasutuse juhtotstarbeks on määratud transpordimaa.

Planeeritava ala arendus ei ole vastuolus kehtiva üldplaneeringuga.

Energia tn 7 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 25. jaanuari 2016 korraldus nr 70)


Planeeringute kaart (august 2016 seisuga)
DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]lv.parnu.ee