Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


9. novembril 2017 kell 16.00
Lubja 60 ja 62 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu
Detailplaneeringu väljapaneku  ajal laekus planeeringulahenduse kohta üks avaldus

Avalik väljapanek toimus 29. mai kuni 12. juuni 2017
Planeeringuga hõlmatud hoonestamata 2643 m2 suurune Lubja 60 ja 2192m2 suurune Lubja 62 kinnistu paiknevad Ülejõel Lubja tänava ääres. Lubja 60 krundile võib rajada ühe hoone lubatud suurima ehitisealuse pindalaga 900 m2 ja Lubja 62 krundile võib rajada ühe hoone lubatud suurima ehitisealuse pindalaga 600 m2.

Mõlemale krundile rajatavate hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on 12,0 m arvestatuna hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritud maapinna kõrgusest (5.70–6.10 m abs). Lubatud maapealne korruselisus on kolm korrust, maa-aluseid korruseid ette ei nähta. Lubja 60 korterelamusse on kavandatud 20 ja Lubja 62 korterelamusse on kavandatud 10 korterit. Kruntide kasutamise sihtotstarbeks on määratud korterelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele korruselamumaa. Detailplaneering on koostatud vastavuses kehtestatud Pärnu linna üldplaneeringuga.

Lubja tn 60 ja 62 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 24.04.2017 korraldus nr 211)


DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee