Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


22. jaanuarist kuni 19. veebruarini 2018
Jaani tn 19 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala moodustab 2400 m2 suurune Jaani tn 19 kinnistu, mis asub Pärnus Ülejõel, Voorimehe, Kadri, Uus-Sauga ja Jaani tänavate vahelises kvartalis. Detailplaneeringuga tehakse 2400 m2 suurusega kinnistu jagamise ettepanek kaheks elamumaa krundiks suurustega 785 m2 (K-1) ja 1381 m2 (K-2) ning üheks 234 m2 suurusega transpordimaa krundiks (K-3). Krundi K-1 hoonestusalale on planeeritud maksimaalselt kaks hoonet (elamu ja selle laiendus ning abihoone) lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 235 m2, krundi täisehituseks on 30% krundi pinnast.

Elamu lubatud maksimaalne kõrgus on 8,5 m ja abihoone kõrgus on 6,0 m planeeritud maapinnast. Krundile K-2 on kavandatud kolm hoonet (elamu ja kuni kaks abihoonet) lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 345 m2, krundi täisehituseks on 25% krundi pinnast. Elamu lubatud maksimaalne kõrgus on 8,0 m ja abihoonete kõrgus on 3,5 m planeeritud maapinnast.

Kruntide K-1 ja K-2 hoonestust ümbritseva maapinna keskmiseks planeeritavaks kõrguseks on arvestatud 4.90 - 5.00 m abs. Hoonestuse suurim lubatud korruselisus elamute puhul on kaks maapealset korrust ja lubatud on maa-alune korrus maksimaalse sügavusega 2,5 m, abihooned nähakse ette ühe maapealse korrusega. Jaani tn 19 kinnistu detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta linna üldplaneeringut selles osas, et suurendatakse planeeritud krundi K-2 täisehituseprotsenti 20 protsendilt 25 protsendini.

Kruntide K-1 ja K-2 kasutamise sihtotstarbeks on määratud ühepereelamu maa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa. Voorimehe põik tupiktänava pikendamise võimalusena kavandatakse planeeringualale tänavamaa krunt tähistusega K-3, mille kasutamise sihtotstarbeks määratakse tee ja tänava maa.

Jaani tn 19 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 21.12.2017 otsus nr 37)


DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee