Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


26. jaanuarist kuni 26. veebruarini
Rähni 13 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek


Rähni tn 13 kinnistu, suurusega 1262 m2, asub Pärnus Riia maanteest mere pool Rähni ja Kooli tänava nurgal. Planeeringu alal paiknevad puitkonstruktsioonis elamud ja kuurid, mis ei ole kasutuses. Suurim hoone on põlenud. Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on Rähni tn 13 maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamumaa. Detailplaneering teeb ettepaneku määrata krundi kasutamise sihtotstarbeks korterelamumaa, mis vastab kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele korruselamumaa.

Tegemist on üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga. Planeeringuga on määratud hoonete suurim lubatud arv krundile kaks hoonet, kavandatav hoonete suurim ehitisealune pindala kokku on 500m2, hoonete maksimaalne kõrgus on 11 m arvestatuna olemasolevast maapinnast. Arvestuslik olemasoleva maapinna kõrgus =5,0-5,20 m abs.h. Suurim maapealne korruselisus on kolm korrust (kaks põhikorrust ja katusekorrus), lubatud on maa-alune korrus. Liikluskorraldust ei muudeta, parkimine korraldatakse oma krundi piires. Minimaalne haljastuse osakaal on 30 % krundi pinnast.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP situstaisooniskeem
DP tugiplaan
DP KSH eelhinnang
DP linnaehituslik analüüs
3D-joonis 1
3D-joonis 2
3D-joonis 3


DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee