25. septembril 2017 kell 16.00
Niidu tn ja Ehitajate tee ristmiku (Ehitajate tee T8 kinnistu) lähiala detailplaneeringu avalik väljapaneku tulemuste arutelu
Detailplaneeringu avalik väljapaneku ajal laekus planeeringulahenduse kohta planeeringuala naaberkinnistu omanike poolt esitatud  avaldus.

Arutelu alusel korrigeeritud detailplaneeringu materjalid
DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP põhijoonise väljavõte
DP tugijoonis
DP tehovõrkude joonis
DP kruntide moodustamine

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 20. juuli kuni 17. august 2017
Detailplaneeringuala suurusega ca 8,9 ha asub Räämal, külgnedes Ehitajate teega. Pärnu Muuseum soovib rajada piirkonda vabaõhumuuseumi kompleksi, kus konserveeritakse, restaureeritakse ja eksponeeritakse hooneid (elamuid), mida kunagi on kasutatud eeskätt tööliste majutamiseks – Vaeste‑Patuste alev.

Detailplaneeringuga on kavandatud maa-ala jagada seitsmeks krundiks: Ehitajate teega paralleelsele kergliiklusteele moodustatakse olemasolevast väiksem transpordimaa krunt Pos.1 suurusega 9143 m2; Vabaõhumuuseumile moodustatakse kolm krunti – kaks vabaõhumuuseumimaa krunti Pos.2 suurusega 36 037 m2 ja Pos.3 suurusega 36 349 m2 ning muuseumi teenindamiseks kavandatav ärimaa krunt Pos.5 suurusega 600 m2; Krunt Pos.4 suurusega 4988 m2 moodustatakse Niidu ojale ja selle kaldal paiknevale kergliiklusteele (haljasala maa); Krunt Pos.6 suurusega 1892 m2 moodustatakse juurdepääsuks Rohu tn 156 a ridaelamu krundile; Krunt Pos.7 suurusega 40 m2 moodustatakse taristu teenindamiseks.

Ühele kruntidest Pos.2 või Pos.3 on kavandatud kõrgehitisena ilmaratas, kõrgusega kuni 35 m olemasolevast maapinnast. Muuseumialale on lubatud rajada vagonettide rada. Planeeringuala kruntide kasutamise sihtotstarveteks on määratud kergliiklusteemaa, vabaõhumuuseumi maa, haljasala maa, kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, juurdepääsuteemaa, elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa, mis vastavad üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele transpordimaa, ühiskondlike hoonete maa, üldmaa, ärimaa ja tootmismaa. Planeeritava ala tegevus on suunatud muusemile, millest peab lähtuma ka alale planeeritud ärimaa kasutamine.

Pärnu linna üldplaneering näeb alale ette põhiliselt väikeelamu-ja korruselamumaa juhtotstarvet. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Pärnu linna üldplaneeringut.

Niidu tn ja Ehitajate tee ristmiku (Ehitajate tee T8 kinnistu) lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu otsus 15. juuni 2017 otsus nr 55)