21. märtsist kuni 19. aprillini 2018 
Raba tn 34 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

» Raba tn 34 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 01.03.2018 otsus nr 19)

Detailplaneeringu koostamine algatati Pärnu Linnavolikogu 17. augusti 2017 otsusega nr 75. Detailplaneeringuala suurus on 344 503 m2. Planeeringuala asub Räämal, Niidu ettevõtluspiirkonnas hõlmates Raba tn 34 kinnistut. Detailplaneeringu ülesandeks on selgitada välja Raba tn 34 kinnistule päikeseelektrijaama rajamise võimalused. Päikeseelektrijaama rajamine on kavandatud endise prügila alale. Raba tn 34 kinnistu piire ei muudeta. Krundile on lubatud rajada üks hoone, mis on alajaam, hoone maksimaalse kõrgusega 5 m ja lubatud suurima hoone ehitisealuse pinnaga 500 m2 .

Krundi lubatud suurim rajatiste ehitisealune pind on 77 500 m2. Rajatiste maksimaalne kõrgus on 6 m (paneelid ja konstruktsioon). Lubatud rajatised on tootmise ja jaotamise ehitised (päikesepaneelid, alajaam, inverterid jm jaama ehitamiseks vajalik tehnoloogia); teenindusala (kõvakattega väljak); tehnovõrgud. Päikesepaneelid paigaldatakse konserveeritud prügimäe horisontaalpindadele laugjatele nõlvadele, olemasolevat reljeefi arvestavalt, eraldi ridadena üksteise taha. Kokku paigaldatakse ca 22 000 päikesepaneeli.

Pärnu linna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtfunktsioon (juhtotstarve) planeeringualal on üldmaa. Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Pärnu linna üldplaneeringu põhilahendust: krundi maakasutuse juhtotstarve muudetakse üldmaast tootmismaaks.

Raba tn 34 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangus analüüsiti võimalikke planeeringuga seotud keskkonnamõjusid sealhulgas seotust teiste strateegiliste planeerimisdokumentidega, vee, pinnase või õhu saastumist, jäätmeteket, müra, vibratsiooni, valgusreostust, soojus, kiirgus ja lõhna teket, mõju Natura 2000 võrgustiku alale või mõnele muule kaitstavale loodusobjektile, piiriülest mõju. Natura 2000 alasid kavandatava tegevuse mõjupiirkonnas ei paikne. Eelhinnangu kokkuvõttes peetakse võimalike arendustegevuste vähest hulka silmas pidades paikeseelektrijaama rajamist suletud prügila kehandile sobivaks ning leevendavaid meetmed järgides puudub eeldus olulise negatiivse keskkonnamõju kaasnemiseks.

Taastuvatest allikatest (päikesevalgus) elektrienergia tootmine võimaldab vähendada ebaefektiivset loodusvarade kasutamist ja keskkonnamõjusid elektri tootmisel põlevkivist. Kavandatava tegevuse tehnoloogiline tase on kõrge ning ei põhjusta olulisi häiringuid ümbritsevale keskkonnale, mistõttu jäeti Raba tn 34 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata.