21. märtsist kuni 4. aprillini 2018 
A. H. Tammsaare pst 39 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek


» A. H. Tammsaare pst 39 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 26.02.2018 korraldus nr 210)

Pärnu Linnavalitsuse 24. aprilli 2017 korraldusega nr 20 algatati A.H. Tammsaare pst 39 kinnistu detailplaneering ülesandega jagada kinnistu kaheks krundiks, selgitada välja moodustatavatele kruntidele ehitusõigus, määrata arhitektuursed ning ehituslikud tingimused.

Detailplaneeringuala suurusega 20 922 m2 paikneb Pärnu kesklinnas ja hõlmab A. H. Tammsaare pst 39 kinnistut, millel asub Pärnu Tennisehall koos sinna juurde kuuluvate väljakutega. Detailplaneeringuga jagatakse A. H. Tammsaare pst 39 kinnistu kaheks krundiks suurustega 17 113 m2 (Pos 1) ja 3810 m2 (Pos 2 ).

Krundile Pos 1 on lubatud suurim hoonete arv 4 hoonet, lubatud suurima maapealse ehitisealuse pindalaga kokku 6500 m2 ja maa-aluse ehitisealuse pindalaga kokku 100 m2. Suurim lubatud maapealne korruselisus hoonestusala HA-1 osas on kolm korrust ja lubatud on üks maa-alune korrus. Hoonestusala HA-2 on planeeritud kahekorruselise hoone kas kohviku või suveterrassi tarbeks. Krundile Pos 2 on lubatud suurim hoonete arv 2 hoonet, lubatud suurima 100 m2 suuruse maa-aluse ja lubatud maapealse ehitisealuse pindalaga kokku 1550 m2. Suurim lubatud maapealne korruselisus hoonestusala HA-3 osas on viis korrust ja lubatud on üks maa-alune korrus Olemasolev Villa tänava ääres paiknev hoone, hoonestusalal HA-4, on kavas rekonstrueerida.

Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala kruntide maakasutuse sihtotstarbeks määratud ärimaa juhtfunktsioon (juhtotstarve), mida planeeringuga ei muudeta. Planeeritava ala arendus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.