AVALIKUSTAMISED, TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]parnu.ee


23. juuli kuni 22. august 2018
Kuuse tn 4 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeritava ala suurus on 3933 m2, mis asub Pärnu linna rannarajoonis Kuuse, Papli , Side tänavate ja Ranna pst vahelises kvartalis ning hõlmab Kuuse tn 4 kinnistut. Kuuse tn 4 krundile on lubatud rajada kuni 2 hoonet suurima ehitisealuse pindalaga kokku 787 m2. Hoone maksimaalne kõrgus kolme korruselisel osal on 11,0 m ja kahekorruselisel osal 9,0 m arvestatuna planeeritud maapinnast. Kahekordne hooneosa moodustab ehitisealusest pinnast vähemalt 25 %.
Hoone kolmekorruseline osa planeeritakse Kuuse tn 6 kinnistu poole. Kuuse tänava äärde kavandatakse kahekorruseline ärifunktsioonidega hooneosa, mille katusele on lubatud katusterrass.

Planeeringuala jääb mere võimaliku üleujutuse tsooni, mistõttu tuleb järgida nõuet, et uute kavandatavate eluhoonete esimese korruse tasapinna kõrgus oleks vähemalt 3 m abs. Kinnistu vertikaalplaneerimisega maapind planeeritakse absoluutkõrgustele vahemikus 1,85 kuni 2,10 m abs.

Üldplaneeringu kohaselt on Kuuse tn 4 krundi maakasutuse juhtotstarbeks määratud ühiskondlike hoonete maa. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Pärnu linna üldplaneeringut: ühiskondlike hoonete maa juhtfunktsioon muudetakse korruselamumaa ja ärimaa juhtfunktsiooniks. Kuuse tn 4 krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud 67-75% korterelamumaa ja 33-25% majutushoonete maa, toitlustus- ja teenindushoone maa. Krundile ette nähtud maksimaalne korterite arv on 18 korterit.

Pärnu Linnavolikogu otsustas 21. juuni 2018 otsusega nr 66 mitte algatada Kuuse tn 4 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist, kuna planeeritav tegevus ei oma keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes olulist keskkonnamõju.

Kuuse tn 4 kinnistu detailplaneeringu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 21.06.2018 otsus nr 66)


Detailpaneeringute kaardirakendus 

(Testversioon, täieneb jooksvalt)DP kaardirakendus2

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Planeeringute ja maa spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Rain Pulk 
Suur-Sepa 16, kab 406
444 8351
rain.pulk[at]parnu.ee