AVALIKUSTAMISED, TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]parnu.ee


10. juulist kuni 8. augustini 2018
Rähni tn 13 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurus on 1262 m2, mis asub Pärnu linnas, Rähni ja Kooli tänava nurgal ning hõlmab Rähni tn 13 kinnistut. Krundile on lubatud rajada 2 hoonet (korterelamud) suurima ehitisealuse pindalaga kokku 500 m2. Hoonete maksimaalne kõrgus on 11.0 m, arvestatuna hoonet ümbritsevast olemasoleva maapinna kõrgusmärgist 5.1 m abs. Korterelamutele on lubatud kolm maapealset korrust (2 põhikorrust ja katusekorrus) ning üks maa-alune korrus. Krundile ette nähtud maksimaalne korterite arv on 20 korterit. Krundi haljastuse osakaal on 30% planeeritava ala pindalast.

Krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud korterelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele korruselamumaa. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Pärnu linna üldplaneeringut, milles väikeelamumaa juhtfunktsioon muudetakse korruselamumaa juhtfunktsiooniks.

Pärnu Linnavolikogu otsustas mitte algatada Rähni tn 13 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist, kuna planeeritav tegevus ei oma keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes olulist keskkonnamõju.

Rähni tn 13 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja detailplaneeringu vastuvõtmine (Päru Linnavolikogu 21.06.2018 otsus nr 65)


Detailpaneeringute kaardirakendus 

(Testversioon, täieneb jooksvalt)DP kaardirakendus2

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Planeeringute ja maa spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Rain Pulk 
Suur-Sepa 16, kab 406
444 8351
rain.pulk[at]parnu.ee