AVALIKUSTAMISED, TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]parnu.ee


25. juunist kuni 24. juulini 2018
Tallinna mnt 59 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurus on 1178 m2, mis asub Pärnu linnas Ülejõel, Tallinna maantee, Rohu, Piiri ja Lille tänavate vahelises kvartalis ja hõlmab Tallinna mnt 59 kinnistut. Krundile on kavandatud kaks hoonestusala: hoonestusalale 1 (Tallinna mnt 59/1) on lubatud ehitada kuni 98m2 ehitisealuse pinnaga üksikelamu, hoonestusalale 2 (Tallinna mnt 59/2) on lubatud ehitada kuni 443m2 ehitisealuse pinnaga elamu- ja ärihoone. Hoonete lubatud suurim ehitisealune pind krundil kokku on 483m2, krundi lubatud suurim täisehituse protsent on 41% krundi pinnast.

Hoonete lubatud suurim kõrgus hoonestusalas 1 on 6,5m ja hoonestusalas 2 on 8,5m arvestatuna maapinna absoluutkõrgusest 5,55 m abs. Hoonete maapealsete korruste arv hoonestusalas 1 on lubatud kuni kaks korrust (põhikorrus+ katusekorrus) ja hoonestusalas 2 on kuni kaks täiskorrust, hoonetele on lubatud üks maa-alune korrus.

Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on krundi maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamumaa. Detailplaneeringuga muudetakse linna üldplaneeringut määrates krundi maakasutuse juhtotstarbeks 50–55% väikeelamumaa ja 45-50% ärimaa. Lisaks muudetakse väikeelamumaa krundile määratud täisehituse protsendi suurust.

Pärnu linnas Tallinna mnt 59 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 24.05.2018 otsus nr 49)


Detailpaneeringute kaardirakendus 

(Testversioon, täieneb jooksvalt)DP kaardirakendus2

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Planeeringute ja maa spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Rain Pulk 
Suur-Sepa 16, kab 406
444 8351
rain.pulk[at]parnu.ee