AVALIKUSTAMISED, TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]parnu.ee


13. august kuni 12. september 2018
Suur-Jõe tn 18 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeritav kinnistu, suurusega 1891 m2, asub Pärnus Riia mnt ja Pärnu jõe vahelisel alal, Suur-Jõe tänava ja Väike-Jõe tänava ristumisel. Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on Suur-Jõe tn 18 maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud ühiskondlike hoonete maa. Detailplaneering teeb ettepaneku määrata krundi kasutamise sihtotstarbeks korterelamumaa, mis vastab kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele korruselamumaa. Tegemist on üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga.

Planeeringuga määratud hoonete suurim lubatud arv krundile on kaks hoonet (põhihoone ja kõrvalhoone), kavandatav hoonete suurim ehitisealune pindala kokku on 670 m2. Põhihoone maksimaalne kõrgus on 13,0 m ja kõrvalhoone kõrgus 4,5 m, arvestatuna planeeritavast maapinnast 4,50 m abs. Suurim maapealne korruselisus on kolm korrust, lubatud on maa-alune korrus.

DP seletuskiri
DP põhijoonis 
DP situatsiooniskeem
DP tugijoonis
DP illustratsioonid: 1 ; 2 ; 3 ; 4


Detailpaneeringute kaardirakendus 

(Testversioon, täieneb jooksvalt)DP kaardirakendus2

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Planeeringute ja maa spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Rain Pulk 
Suur-Sepa 16, kab 406
444 8351
rain.pulk[at]parnu.ee