AVALIKUSTAMISED, TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]parnu.ee


31. august kuni 1. oktoober 2018 
Raba-Lai tänava silla detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja võimalused Pärnu uue silla rajamiseks Raba-Lai tänava sihil, määrata planeeringualal sillakoridor, ehitusõigus, maakasutuse juhtotstarbed ja nende osakaalud, selgitada välja arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused ning liiklus-, parkimis- ja haljastuslahendus.

Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Pärnu linna üldplaneeringu põhilahendust maakasutuse juhtotstarvete osas. Kavandatava silla rajamiseks vajalike kruntide maakasutuse uueks juhtotstarbeks võidakse määrata transpordimaa (L). Transpordimaa maakasutuse juhtotstarbeks määramise ulatus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP 3D


Detailpaneeringute kaardirakendus 

(Testversioon, täieneb jooksvalt)DP kaardirakendus2

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Planeeringute ja maa spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Rain Pulk 
Suur-Sepa 16, kab 406
444 8351
rain.pulk[at]parnu.ee