AVALIKUSTAMISED, TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]parnu.ee


10. oktoober kuni 08. november 2018
Aia tn 30b kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Planeeritav Aia tn 30b kinnistu, suurusega 695 m2, asub Pärnu kesklinnas, Aia ja Kajaka tänava nurgal. Planeeringuala asub Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaitsevööndis. Planeeringu alal paikneb kahe külaliskorteriga külalistemaja.

Alale on koostatud muinsuskaitse eritingimused. Planeeringuga on määratud hoonete suurim lubatud arv krundile kaks hoonet, kavandatav hoonete suurim maapealne ehitisealune pindala kokku on 209m2 ja maa-alune ehitisealune pindala on 120 m2. Ehitusõigusega lubatud suurim hoonete arv krundil jaguneb kahekorruseliseks põhielamuks (kaks korterit) ja ühekorruseliseks teiseks elamuks (üks korter).

Põhielamu suurim lubatud kõrgus hoonestusalal HA-1 on 9,5m, teise elamu suurim lubatud kõrgus hoonestusalal HA- 2 on piiratud 4,0m tulemüüri peale. Suurimad lubatud kõrgused antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritud maapinnast põhielamu korral +3.40 abs ning teise elamu korral +3.15 abs. Liikluskorraldust ei muudeta, parkimine korraldatakse oma krundi piires. Minimaalne haljastuse osakaal on 30 % krundi pinnast.

Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on Aia tn 30b maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud ärimaa. Detailplaneering teeb ettepaneku määrata krundi kasutamise sihtotstarbeks korterelamumaa, mis vastab kehtiva üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa. Tegemist on üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga.

DP seletuskiri
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP illustreeriv joonis
DP eskiis

Detailpaneeringute kaardirakendus 

(Testversioon, täieneb jooksvalt)DP kaardirakendus2

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Planeeringute ja maa spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Rain Pulk 
Suur-Sepa 16, kab 406
444 8351
rain.pulk[at]parnu.ee