AVALIKUSTAMISED, TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]parnu.ee


23. novembrist – 7. detsembrini 2018
Ristiku ja Rohu tänava ristmiku lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurusega 11 880 m2 paikneb Pärnu linnas Räämal, Ristiku, Rohu tänava ja Ehitajate tee ristmiku lähikonnas. Planeeringualaks on hoonestamata ja reformimata riigimaa. Planeeringuala kasutusele võtmiseks on alale moodustatud kolm üksikelamu maa, kolm korterelamu maa, üks tee ja tänava maa ning kaks haljasala maa krunti. Kavandatud elamumaa krundid jäävad väljapoole Ehitajate tee kaitsevööndit.

Üksikelamumaa kruntide suurused on kavandatud vahemikus 795 m2 kuni 800 m2. Korterelamumaa kruntide suurused on planeeritud vahemikus 1390 m2 kuni 1492 m2. Üksikelamumaa krundile on lubatud ehitada kuni 3 hoonet, krundi täisehituseks on 30% oma krundi pinnast. Korterelamumaa krundile lubatakse ehitada üks hoone täisehitusega 20% oma krundi pinnast. Planeeritud üksik- ja korterelamud on ette nähtud kuni kahe maa pealse korrusega, maa-aluseid korruseid ette ei nähta. Korterelamusse nähakse ette kuni 8 korterit. Planeeringuala hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on 8m. Planeeringuala elamumaa kruntidele kavandatakse haljastust minimaalselt 30% krundi pinnast.

Võimalike liiklusest tulenevate häiringute leevendamiseks on hoonestuse ja maantee vahele, tee kaitsevööndisse planeeritud 2608 m2 suurune haljasala maa krunt, mis on kõrghaljastatud puhverala. Teine haljasala krunt, suurusega 1672 m2, on moodustatud elamumaa kruntide vahele, eesmärgiga rajada sellele piirkonda teenindav haljasala ja mänguväljak.

Planeeringulahendusega nähakse ette juurdepääs elamumaa kruntidele nii Ristiku tänavalt läbi uue kavandatava, avalikuks kasutamiseks ette nähtud tänavamaa krundi.

Planeeringuga on piirkonna kruntide maakasutuse juhtotstarveteks (juhtfunktsioon) määratud väikeelamumaa, üldmaa ja transpordimaa. Planeeritava ala arendus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Ristiku ja Rohu tänava ristmiku lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 15.10.2018 korraldus nr 853)
- Menetlusdokumendid


Detailpaneeringute kaardirakendus 

(Testversioon, täieneb jooksvalt)DP kaardirakendus2

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Planeeringute ja maa spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Rain Pulk 
Suur-Sepa 16, kab 406
444 8351
rain.pulk[at]parnu.ee