AVALIKUSTAMISED, TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]parnu.ee


23. augustil 2018 kell 16.00
Papli tn 6a kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu  

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 2.–30. maini 2018 ja selle ajal laekus planeeringulahenduse kohta üks avaldus.

Planeeringuala moodustab 705 m² suurune, elamumaa sihtotstarbega Papli tn 6a kinnistu, mis asub Pärnu linnas A. H. Tammsaare pst, Kuuse, Papli ja Lehe tänavate vahelises kvartalis. Planeeringuga määratakse ehitusõigus kolmekorruselise, viie korteriga korterelamu ehitamiseks.

Papli tn 6a krundile on lubatud rajada üks hoone lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 211 m2, mis moodustab krundi täisehituseks 30% krundi pinnast. Hoone maksimaalne kõrgus on 10.9m arvestatuna planeeritavast maapinna kõrgusest 2.10 m abs. Korterelamule on lubatud kaks maapealset põhikorrust ja katusekorrus ning üks maa-alune korrus. Planeeritava ala haljastuse osakaal on minimaalselt 30% krundi pinnast. Parkimine lahendatakse oma krundi piires, ette on nähtud 5 parkimiskohta õuealal.

Papli tn 6a krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud korterelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele korruselamumaa. Detailplaneering teeb ettepaneku Papli tn 6a maa-alale üldplaneeringuga määratud väikeelamumaa juhtotstarbe muutmiseks korruselamumaa juhtfunktsiooniks.

Papli tn 6a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu 29.03.2018 otsus nr 28)
Papli tn 6a insolatsioonianalüüs


Detailpaneeringute kaardirakendus 

(Testversioon, täieneb jooksvalt)DP kaardirakendus2

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Planeeringute ja maa spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Rain Pulk 
Suur-Sepa 16, kab 406
444 8351
rain.pulk[at]parnu.ee