Kehtivad üldplaneeringud

Planeeringu eesmärk
Pärnu linna keskkonnaseisundi parandamine, kaugküttevõrkude arengu suunamine ja kaugküttepiirkondade määratlemine.

Planeeringu koostamise korraldaja: Pärnu Linnavalitsus
Planeeringu koostaja: AS Pärnu EKE Projekt
pekep[at]pekep

Dokumendid
Pärnu linna haldusterritooriumil kaugküttepiirkondade määramise teemaplaneeringu kehtestamine
Pärnu linna haldusterritooriumil kaugküttepiirkondade määramise teemaplaneeringu vastuvõtmine
Kaugküttepiirkondade määramise teemaplaneeringu algatamine
KSH algatamata jätmine

Liiklusskeem
liiklusskeem

Keskkonna teemakaart
keskkonna teemakaart

Arhitektuursete tingimuste plaan
arhtingimused