Koostamisel üldplaneeringud

Planeeringu eesmärk
Pärnu linna üldplaneeringu peamiseks eesmärgiks on välja tuua konkreetsed suunised linna ruumiliseks arenguks arvestades muutusi linna arengus, koostatud uuringuid ja analüüse ning asjakohaseid ettepanekuid. Üldplaneeringuga hõlmatav territoorium on Pärnu linn, pindalaga 32,22 km2. Üldplaneeringuga nähakse ette maakasutuse sihtotstarvete käsitluse muutmist. Maakasutust on planeeritud funktsionaalsete tsoonide kaupa, mis tagavad üldplaneeringukohase järjepideva arengu rõhuasetusega ruumilise keskkonna kvaliteedil.

Senisest enam on tähelepanu pööratud terviklikule ruumilise visioonile. Planeeringus on välja toodud linna ruumilise arengu põhimõtted, visioon ja eesmärgid. Uus üldplaneering on rõhuasetusega kesklinnale, mille arengu põhieesmärgiks on linnakeskuse positsiooni taastamine atraktiivse äri-, elu- ja investeerimiskohana.

Üldplaneeringu koostaja ja koostamise korraldaja on Pärnu Linnavalitsus.
Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviija on OÜ Hendrikson & Ko
Kontaktisik: keskkonnaekspert Heikki Kalle, 740 9808, heikki[at]hendrikson.ee

Dokumendid

Seletuskiri (mai 2014 seisuga)
Üldplaneeringu ja KSH avaliku arutelu protokoll
Üldplaneeringu algatamise otsus ja lähteseisukohad
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsus
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne
Muinsuskaitse eritingimused Pärnu linna üldplaneeringule
Maakasutuse otstarvete ühtivustabel
Pärnu linna üldplaneeringu geoloogia aruanne

Pärnu linna miljööväärtuslike hoonestusalade inventeerimine:
Eeslinna inventeerimisankeet
Eeslinna inventeerimisankeet 2 (Karja tn)
Eeslinna väärtushinnangute kaart
Kesklinna inventeerimisankeet
Kesklinna väärtushinnangute kaart
Rääma inventeerimisankeet
Rääma väärtushinnangute kaart
Raeküla inventeerimisankeet
Raeküla väärtushinnangute kaart
Riia mnt, Mere ja Lennuki vahelise ala inventeerimisankeet
Riia mnt, Mere ja Lennuki vahelise ala väärtushinnangute kaart
Vana-Pärnu inventeerimisankeet
Vana-Pärnu väärtushinnangute kaart
Ülejõe inventeerimisankeet
Ülejõe väärtushinnangute kaart

Joonised:
Joonis 1: Maa- ja veealade kasutuse plaan M 1:10 000
Joonis 2: Miljööväärtuslikud alad M 1:25 000
Joonis 3: Muinsuskaitselised piirangud M 1:20 000
Joonis 4: Arengualad M 1:25 000
Joonis 5: Tänavavõrk M 1:25 000
Joonis 6: Jalgrattaliiklus M 1:25 000
Joonis 7: Rohestruktuur ja puhkealad M 1:25 000
Joonis 8: Sotsiaalne infrastruktuur M 1:25 000
Joonis 9: Elektrivarustus M 1:25 000
Joonis 10: Sooja- ja gaasivarustus M 1:25 000
Joonis 11: Veevarustus M 1:25 000
Joonis 12: Reoveekanalisatsioon;M 1:25 000
Joonis 13: Sademevee kanalisatsioon M 1:25 000
Joonis 14: Ehitusgeoloogilised tingimused M 1:25 000
Joonis 15: Piirangutsoonid M 1:10 000

Lisa 1: Pärnu linnas paiknevad kinnismälestised ja arhitektuuriväärtuslikud ehitised
Üldplaneeringu eskiisile esitatud ettepanekud ja vastused (juuni 2014 seisuga)


Planeeringu eesmärk
Kehtivate ja koostatavate üldplaneeringute täpsustamine ja täiendamine omavalitsuste piire ületavate võrgustike ja eeldatavate mõjude osas valglinnastumise vältimiseks ning loodushoidliku keskkonna loomiseks.

Planeeringu tellija: Pärnumaa Omavalitsuste liit
Projekti osapooled: Pärnu linn, Sindi linn, Sauga vald, Tahkuranna vald, Paikuse vald, Pärnu Maavalitsus
Teemaplaneeringu koostaja ja KSH teostaja: Ramboll Eesti As

- Teemaplaneeringu ja KSH koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine
- Teemaplaneeringu materjalid (POL)


Planeeringu eesmärk
Pärnu rannaala struktuurplaani koostamise eesmärk on luua rannaalale selge, avalikul huvil ning kvaliteetse linnaruumi kavandamise põhimõtetel baseeruv ruumiline visioon, et tagada läbimõeldud, mitmekesise ja sidusa ruumi kaudu ala toimimine ja atraktiivsus erinevate ootuste ja vajadustega inimestele. Seejuures ei ole Pärnu rannaala üks homogeenne koht, vaid struktuurplaan peab looma eri identiteediga kohtade tervikliku süsteemi. 

Struktuurplaan peab lahendama planeeringualal järgmised ülesanded:
1. avaliku ruumi arenguvajaduse ja kujundusprintsiipide määramine
2. tegevuste ja teenuste arenguvajaduse ja ruumilise paigutuse määramine
3. maakasutuse tingimuste määramine
4. hoonestuse arenguvajaduse ja arhitektuurinõuete määramine
5. liikuvuse ja parkimise arenguvajaduse määramine
6. keskkonnahoiu nõuete määramine
7. tehnilise infrastruktuuri arenguvajaduse määramine

Dokumendid:
Pärnu rannaala struktuurplaani lähteülesanne
Pärnu rannaala arengu avaliku arutelu