Koostamisel üldplaneeringud

Planeeringu eesmärk
Pärnu linna üldplaneeringu peamiseks eesmärgiks on välja tuua konkreetsed suunised linna ruumiliseks arenguks arvestades muutusi linna arengus, koostatud uuringuid ja analüüse ning asjakohaseid ettepanekuid. Üldplaneeringuga hõlmatav territoorium on Pärnu linn, pindalaga 32,22 km2. Üldplaneeringuga nähakse ette maakasutuse sihtotstarvete käsitluse muutmist. Maakasutust on planeeritud funktsionaalsete tsoonide kaupa, mis tagavad üldplaneeringukohase järjepideva arengu rõhuasetusega ruumilise keskkonna kvaliteedil.

Senisest enam on tähelepanu pööratud terviklikule ruumilise visioonile. Planeeringus on välja toodud linna ruumilise arengu põhimõtted, visioon ja eesmärgid. Uus üldplaneering on rõhuasetusega kesklinnale, mille arengu põhieesmärgiks on linnakeskuse positsiooni taastamine atraktiivse äri-, elu- ja investeerimiskohana.

Üldplaneeringu koostaja ja koostamise korraldaja on Pärnu Linnavalitsus.
Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviija on OÜ Hendrikson & Ko
Kontaktisik: keskkonnaekspert Heikki Kalle, 740 9808, heikki[at]hendrikson.ee

Dokumendid

» Seletuskiri 
» Üldplaneeringu algatamise otsus ja lähteseisukohad
» Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
» Üldplaneeringu geoloogia aruanne
» Üldplaneeringu ja KSH avaliku arutelu protokoll
» Üldplaneeringu eskiisile esitatud ettepanekud ja vastused 

» Maakasutuse otstarvete ühtivustabel
» Muinsuskaitse eritingimused Pärnu linna üldplaneeringule
» Miljööväärtuslike hoonestusalade inventeerimine (väärtushinnangute kaardid ja inventeerimisankeedid)
» Pärnu linnas paiknevad kinnismälestised ja arhitektuuriväärtuslikud ehitised

Joonised:
Joonis 1: Maa- ja veealade kasutuse plaan M 1:10 000
Joonis 2: Miljööväärtuslikud alad M 1:25 000
Joonis 3: Muinsuskaitselised piirangud M 1:20 000
Joonis 4: Arengualad M 1:25 000
Joonis 5: Tänavavõrk M 1:25 000
Joonis 6: Jalgrattaliiklus M 1:25 000
Joonis 7: Rohestruktuur ja puhkealad M 1:25 000
Joonis 8: Sotsiaalne infrastruktuur M 1:25 000
Joonis 9: Elektrivarustus M 1:25 000
Joonis 10: Sooja- ja gaasivarustus M 1:25 000
Joonis 11: Veevarustus M 1:25 000
Joonis 12: Reoveekanalisatsioon;M 1:25 000
Joonis 13: Sademevee kanalisatsioon M 1:25 000
Joonis 14: Ehitusgeoloogilised tingimused M 1:25 000
Joonis 15: Piirangutsoonid M 1:10 000