Koostamisel üldplaneeringud

Planeeringu eesmärk
Pärnu rannaala struktuurplaani koostamise eesmärk on luua rannaalale selge, avalikul huvil ning kvaliteetse linnaruumi kavandamise põhimõtetel baseeruv ruumiline visioon, et tagada läbimõeldud, mitmekesise ja sidusa ruumi kaudu ala toimimine ja atraktiivsus erinevate ootuste ja vajadustega inimestele. Seejuures ei ole Pärnu rannaala üks homogeenne koht, vaid struktuurplaan peab looma eri identiteediga kohtade tervikliku süsteemi. 

Struktuurplaan peab lahendama planeeringualal järgmised ülesanded:
1. avaliku ruumi arenguvajaduse ja kujundusprintsiipide määramine
2. tegevuste ja teenuste arenguvajaduse ja ruumilise paigutuse määramine
3. maakasutuse tingimuste määramine
4. hoonestuse arenguvajaduse ja arhitektuurinõuete määramine
5. liikuvuse ja parkimise arenguvajaduse määramine
6. keskkonnahoiu nõuete määramine
7. tehnilise infrastruktuuri arenguvajaduse määramine

Dokumendid:
» Pärnu rannaala struktuurplaani lähteülesanne
» Pärnu rannaala arengu avaliku arutelu