Arengukava ja eelarvestrateegia väljapanek ja arutelu
Pärnu Linnavolikogu kiitis heaks „Pärnu linna arengukava aastani 2025“ parandatud ja täiendatud versiooni ning "Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2022"

Pärnu linna arengukava aastani 2025 muudatused
Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2022

Arengukava ja eelarvestrateegia avalik väljapanek toimub 26. juunist kuni 14. augustini 2017 
Pärnu linna veebilehel ning linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis (ruum nr 103)

Täiendus- ja parandusettepanekuid saab esitada kuni 14. augusti kella 17.00-ni 
Pärnu Linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu või e-postile linnavalitsus[at]lv.parnu.ee

Avalik arutelu toimub 16. augustil 2017 kell 16.00 
Pärnu Keskraamatukogus (Akadeemia 3)

Pärnu linna arengukava aastani 2025
- KInnitatud Pärnu LInnavolikogu 15.09.2016 määrusega nr 19 
- Linna arenguvisioon ja -eesmärgid


Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia aastani 2014-2020
- Kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 22.01.2015 otsusega mr 8

- Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava
- Kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 18.02.2016 otsusega nr 14

Sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025
- Kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 18.12.2014 määrusega nr 43

Pärnu linna turismiarengukava 2008-2017 (Lisa 1Lisa 2)
- Kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 17. 04.2008 otsusega nr 29

Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026
- Kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 15.12.2016 määrusega nr 31

Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastani 2026
- Kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 22.12.2014 määrusega nr 42

Pärnu linna jäätmekava 2014-2018
- Kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 18.09.2014 määrusega nr 30
- Jäätmekava on „Pärnu linna arengukava aastani 2025“ osa (lisa nr 3)

- Pärnu Agenda 21 (säästvat arengut toetav tegevusplaan)