Eeskirjad, korrad, seadused valdkonniti

Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid endise Audru valla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

Õigusaktidega saab tutvuda endiste omavalitsuste dokumendiregistrites ning veebilehtedel:
» Audru valla dokumendiregister
» Audru valla õigusaktid valdkonniti
» Paikuse valla dokumendiregister
» Paikuse valla õigusaktid valdkonniti
» Tõstamaa valla dokumendiregister
» Tõstamaa valla õigusaktid valdkonniti

Uue omavalitsuse õigusaktid hakkavad olema kättesaadavad Pärnu linnavolikogu ja linnavalitsuse dokumendiregistrisMäärused avaldatakse ka Riigi Teatajas.
Allpool on välja toodud Pärnu linna õigusaktid valdkonniti ja vastavaid valdkondi reguleerivad olulisemad riiklikud õigusaktid.


Alusharidus
Koolieelse lasteasutuse seadus
Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord
Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine
Koolieelsete lasteasutuste lahtioleku ajad

Üldharidus
Põhikooli ja gümnaasiumiseadus
Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend
Munitsipaalharidusasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord
Munitsipaalhuvikoolide pedagoogide kvalifikatsioonile esitatavad nõuded
Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Eraharidusasutused
Erakooliseadus
Eraharidusasutustele tegevustoetuse andmise kord
Eraüldhariduskoolidele toetuse andmise kord
Pärnu linna eelarvest eralapsehoiuteenuse toetuse andmise kord
Pärnu linna eelarvest erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antava toetuse arvestusliku maksumuse määrad


Huviharidus
Huvikooli seadus
Huviharidusstandard
Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord
Huvikoolide tasuliste teenuste arvestamise ja maksmise kord
Huvikoolide õppekavavälise tegevuse hinnakirja kinnitamine
Huvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasude maksmise soodustuse kinnitamine
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi määramise kord 
Tasumäärad Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide ruumide kasutusse andmisel

Kutseharidus
Kutseharidusstandard
Kutseseadus
Kutseõppeasutuse seadus

Kõrgharidus
Kõrgharidusstandard
Rakenduskõrgkooli seadus
Ülikooliseadus

Täiskasvanuharidus
Täiskasvanute koolituse seadus

Projektid, preemiad
Hariduspreemiate määramise kord
Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetus
Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord


Invatranspordi teenuse osutamise kord
Isikliku abistaja teenuse osutamise kord
Koduteenuse osutamise kord
Laste ööpäevaringse hooldamise kord varjupaigas
Lastele päevakeskuse teenuse osutamise kord
Lastega peredele tugiisikuteenuse osutamise kord
Noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimakse toetamise kord
Noortele psühholoogilise nõustamise teenuse osutamise kord
Pärnu linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord 
Pärnu linna omandis olevate eluruumide üürileandmist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise kord 
Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamise kord 
Rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord
Sotsiaaltoetuste kord
Sotsiaaltoetuste suuruste määramine
Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise kord
Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide ja mittetulundusühingute toetamise kord
Supiköögiteenuse osutamise kord
Terviseprojektide toetamise kord
Toimetulekule suunatud sotsiaalõppe teenuse osutamise kord
Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate kulude piirmäärad
Tugiisikuteenuse osutamise kord puuetega inimestele
Tunnustuse "Pärnu Aasta Terviseedendaja" määramise alused ja kord
Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord
Täisealistele erivajadustega inimestele päevahoiuteenuse osutamise kord(kehtib al 01.09.2017)
Täiskasvanute varjupaiga teenuse osutamise kord
Viipekeele tõlketeenuse osutamise kord
Vältimatu sotsiaalabi osutamise kord
Ööpäevaringse hooldusteenuse osutamise kord

Lastekaitseseadus
Perekonnaseadus
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus
Riiklike peretoetuste seadus
Sotsiaalhoolekande seadus
Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise kord