Eeskirjad, korrad, seadused valdkonniti

Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid endise Audru valla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

Õigusaktidega saab tutvuda endiste omavalitsuste dokumendiregistrites ning veebilehtedel:
» Audru valla dokumendiregister
» Audru valla õigusaktid valdkonniti
» Paikuse valla dokumendiregister
» Paikuse valla õigusaktid valdkonniti
» Tõstamaa valla dokumendiregister
» Tõstamaa valla õigusaktid valdkonniti

Uue omavalitsuse õigusaktid hakkavad olema kättesaadavad Pärnu linnavolikogu ja linnavalitsuse dokumendiregistrisMäärused avaldatakse ka Riigi Teatajas.
Allpool on välja toodud Pärnu linna õigusaktid valdkonniti ja vastavaid valdkondi reguleerivad olulisemad riiklikud õigusaktid.


Invatranspordi teenuse osutamise kord
Isikliku abistaja teenuse osutamise kord
Koduteenuse osutamise kord
Laste ööpäevaringse hooldamise kord varjupaigas
Lastele päevakeskuse teenuse osutamise kord
Lastega peredele tugiisikuteenuse osutamise kord
Noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimakse toetamise kord
Noortele psühholoogilise nõustamise teenuse osutamise kord
Pärnu linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord 
Pärnu linna omandis olevate eluruumide üürileandmist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise kord 
Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamise kord 
Rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord
Sotsiaaltoetuste kord
Sotsiaaltoetuste suuruste määramine
Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise kord
Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide ja mittetulundusühingute toetamise kord
Supiköögiteenuse osutamise kord
Terviseprojektide toetamise kord
Toimetulekule suunatud sotsiaalõppe teenuse osutamise kord
Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate kulude piirmäärad
Tugiisikuteenuse osutamise kord puuetega inimestele
Tunnustuse "Pärnu Aasta Terviseedendaja" määramise alused ja kord
Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord
Täisealistele erivajadustega inimestele päevahoiuteenuse osutamise kord(kehtib al 01.09.2017)
Täiskasvanute varjupaiga teenuse osutamise kord
Viipekeele tõlketeenuse osutamise kord
Vältimatu sotsiaalabi osutamise kord
Ööpäevaringse hooldusteenuse osutamise kord

Lastekaitseseadus
Perekonnaseadus
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus
Riiklike peretoetuste seadus
Sotsiaalhoolekande seadus
Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise kord