Eeskirjad, korrad, määrused

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). Õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

Seega, seni kuni ei ole vastu võetud uusi õigusakte, võivadki uues omavalitsuses elavatele isikutele rakenduda erinevad õigused (toetused/soodustused). Senine praktika näitab, et olulisemad korrad saavad kehtestatud 1-2 aasta jooksul. Kriitilisemad isikute õiguseid mõjutavad korrad (nt sotsiaaltoetused jms) ühildatakse üldjuhul esmajärjekorras.

» Uutel, ühinenud omavalitsuse territoorumil kehtivatel õigusaktidel on järel märge (UUS OV)
» Kõik õigusaktid on kättesaadavad dokumendiregistrites. Määrused avaldatakse ka Riigi Teatajas


Haridusvaldkonna õigusaktid


Pärnu linn

Alusharidus
Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord
Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine
Koolieelsete lasteasutuste lahtiolekuajad

Üldharidus
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord (UUS)
Esimesse klassi õppima asumise toetuse maksmise tingimused ja kord (UUS)
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord
Munitsipaalharidusasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord
Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

Eraharidusasutused
Eraharidusasutustele tegevustoetuse andmise kord
Eraüldhariduskoolidele toetuse andmise kord
Pärnu linna eelarvest eralapsehoiuteenuse toetuse andmise kord
Pärnu linna eelarvest erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antava toetuse arvestusliku maksumuse määrad

Huviharidus
Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord
Huvikoolide tasuliste teenuste arvestamise ja maksmise kord
Huvikoolide õppekavavälise tegevuse hinnakirja kinnitamine
Huvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasude maksmise soodustuse kinnitamine
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi määramise kord 
Huvikoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ning atesteerimise tingimused ja kord
Tasumäärad Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide ruumide kasutusse andmisel

Projektid, preemiad
Hariduspreemiate määramise kord
Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetus
Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord

Audru osavald

Audru valla üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord
Audru valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord
Audru valla "Aasta Õpetaja" statuut
Audru valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra kehtestamine
Audru Kooli huvikooli õpperühmade suurus ja moodustamise alused
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
Edukate õpilaste ja õpetajate tunnustamise kord
Eraüldhariduskooli tegevuskulude katmises osalemise kord
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord
Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord
Munitsipaallasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord
Noorteühingute, noorteprogrammide ja noorteprojektide toetamise kord
Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamise kord
Õpilastele sõidusoodustuste võimaldamise tingimused ja kord

Paikuse osavald
Koolilõuna kulude katmise kord
Kooli- ja lasteaiakulude arvestusliku maksumuse kinnitamine
Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord
Paikuse Lasteaia Mesimumm laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord
Paikuse Põhikooli õpilaste vastuvõtu kord

Kooli pidaja pädevuse delegeerimine
Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord
Pedagoogide töö tasustamise alused
Üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Riiklikud

Koolieelse lasteasutuse seadus
Põhikooli ja gümnaasiumiseadus
Erakooliseadus
Huvikooli seadus
Huviharidusstandard
Kutseharidusstandard
Kutseseadus
Kutseõppeasutuse seadus
Kõrgharidusstandard
Rakenduskõrgkooli seadus
Täiskasvanute koolituse seadus
ÜlikooliseadusÜldised. Juhtimine ja töökorraldus


Pärnu linn

Arengudokumendid
Põhimäärused 

Hankekord
Linnavara valitsemise kord
Pärnu linna vapi ja lipu kasutamise loa väljastamise kord
Pärnu logo kasutamise kord

Ametnike värbamise ja valiku kord (UUS OV)
Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded (UUS OV)
Pärnu linnavalitsuse töökord (UUS OV)
Pärnu linnavalitsuse liikmete tööjaotus ja asendamise kord (UUS OV)
Pärnu linna poolt sihtasutuses ja mittetulundusühingus osalemise kord 
Pärnu linna poolt äriühingus osalemise kord 

Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord (UUS OV)
Volikogu esimehe ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamine (UUS OV)
Linnapeale ja linnavalitsuse liikmetele töötasu, hüvitiste, toetuste ja soodustuste määramine (UUS OV)
Osavallakogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise ning teenistuslähetusse saatmise kord (UUS OV)
Nõukogu liikmete ja esimeeste tasu suuruse määramine


Pärnu linnavalitsuse palgajuhend (UUS OV)
Pärnu linna hoolekandeasutuste töötajate palgajuhend

Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend
Pärnu linna kultuuriasutuste töötajate palgajuhend

Audru osavald

Audru vallavara valitsemise kord
Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord
Lasteaia õpetaja palga alammäära kehtestamine
Lasteaia õpetajate palga alammäära läbirääkimiskomisjoni moodustamine ja komisjoni töökord 

Paikuse osavald

Akadeemilise kraadi eest lisatasu maksmise kord
Arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve koostamise ja menetlemise kord
Audru vallavara valitsemise kord
Eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise tingimused ja kord
Külavanema statuut
Sotsiaalsete garantiide kehtestamine

Tõstamaa osavald

Külavanema statuut 
Tõstamaa vallavara valitsemise kord     


Keskkonna ja majanduse valdkonna õigusaktid


Pärnu linn
Linnavara valitsemise kord
Linna valduses oleva rajatise või selle osa otsustuskorras kasutusse andmise tasumäärad 
Maamaksumäärade kehtestamine 
Pärnu linna maa väärtuste loetelu sihtotstarbe liikide ja kõlvikute kaupa

Heakorraeeskiri
Hoove korrastavate korterelamute toetamise kord
Kalmistute kasutamise eeskiri
Koerte ja kasside pidamise eeskiri
Puu raiumiseks loa andmise kord
Raieloa taotluse vormi ja raieloa vormi kinnitamine 
Supelranna kasutamise ja hooldamise kord (Koerte suplusalade kaart)
Tänava nimesiltide ja majanumbrite vorminõuded
Ülemäärase müra ja valgusefektide lubamine müügikohtade hooajalistel laiendustel

Jäätmehoolduseeskiri (JHE) 
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskiri
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Audru osavald

Audru vallavara valitsemise kord
Eluruumide üürile andmise ja kasutamise kord
Eluruumide üüri piirmäärade kehtestamine
Äriruumide üüri piirmäärade kehtestamine

Maamaksumäära kehtestamine
Maamaksuvabastuse taotlemise kord
Kohanime määramise korra kehtestamine

Heakorraeeskiri
Heakorrakonkursi "Kaunim Kodu" juhend
Koerte ja kasside pidamise eeskiri
Lemmikloomaregistri põhimäärus
Kaevetööde eeskiri
Kalmistute kasutamise eeskiri
Puu raieks loa andmise kord

Jäätmehoolduseeskiri 
Jäätmevaldajate registri põhimäärus
Veeteenuse hinna kehtestamine

Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine
Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna moodustamine, vee-ettevõtja määramine ning veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine
Vee-ettevõtja määramine ning teenuse hinna kehtestamine Veikko-Tooma detailplaneeringu alal
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
OÜ SW Energia poolt Audru Keskkooli katlamajast müüdava soojusenergia kehtestamine

Paikuse osavald

Vallavara valitsemise kord
Kohanimede määramise kord
Maamaksumäärade ja maksuvabastuse andmise kord

Heakorraeeskiri
Kalmistu kasutamise eeskiri
Koerte ja kasside pidamise eeskiri
Puu raiumiseks loa andmise kord
Talviste teehooldustööde korra kehtestamine

Jäätmehoolduseeskiri
Jäätmeveopiirkonna kehtestamine
Jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord
Korraldatud jäätmeveole ülemineku kord ja korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend
Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava aastateks 2016-2021

Kaugküttepiirkonna määramine
Soojuse piirhinna kooskõlastamise kord
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine aastateks 2016-2027

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Tõstamaa osavald

Tõstamaa vallavara valitsemise kord    
Heakorraeeskiri                   
Heakorrakonkursi läbiviimise kord 
Jäätmehoolduseeskiri  
Jäätmekava 2017-2021 (Audru, Tõstamaa, Varbla ja Koonga valdade ühine jäätmekava)
Kaevetööde eeskiri  
Soojamajanduse arengukava              
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri  
Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava, joonised: Tõstamaa,  PootsiTõhela ja kinnitamise otsus

Riiklikud

Jäätmeseadus
Kalmistuseadus
Keskkonnajärelevalve seadus
Korrakaitseseadus
Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded
Lemmikloomade pidamise nõuded
Looduskaitseseadus
Loomakaitseseadus
Säästva arengu seadus
Veeseadus
Välisõhu kaitse seadus
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
Üleriigiline jäätmekava


Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna õigusaktid


Pärnu linn

Invatranspordi teenuse osutamise kord
Isikliku abistaja teenuse osutamise kord
Koduteenuse osutamise kord
Laste ööpäevase hooldamise kord varjupaigas
Lastele päevakeskuse teenuse osutamise kord
Lastega peredele tugiisikuteenuse osutamise kord

Noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimakse toetamise kord

Noortele psühholoogilise nõustamise teenuse osutamise kord
Pärnu linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord 
Pärnu linna omandis olevate eluruumide üürileandmist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise kord 
Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamise kord 
Rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord

Sotsiaaltoetuste kord
Sotsiaaltoetuste suuruste määramine
Riigieelarvest määratud toetusest rahastatavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord (UUS OV)
Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise kord
Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide ja mittetulundusühingute toetamise kord
Supiköögiteenuse osutamise kord
Sünnitoetuse ja esimesse klassi õppima asumise toetuse maksmise tingimused ja kord (UUS OV)

Terviseprojektide toetamise kord
Toimetulekule suunatud sotsiaalõppe teenuse osutamise kord
Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate kulude piirmäärad
Tugiisikuteenuse osutamise kord puuetega inimestele
Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord
Täisealistele erivajadustega inimestele päevahoiuteenuse osutamise kord
Täiskasvanute varjupaiga teenuse osutamise kord
Viipekeele tõlketeenuse osutamise kord
Vältimatu sotsiaalabi osutamise kord
Ööpäevaringse hooldusteenuse osutamise kord

Audru osavald

Audru valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Audru valla sotsiaalteenuste kord
Audru valla terviseprofiil
Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel
Jõõpre Vanurite Kodu hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord
Riigi tegevusvarudest eraldatud toiduvaru jaotamise kord
Täisealise isiku hoolduse määramise ja osutamise kord


Paikuse osavald
Annetuste arvelduskonto haldamise kord
Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord
Isikliku abistaja teenuse osutamise kord
Koduteenuste osutamise tingimused ja kord
Paikuse valla omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise korrd
Pereabikomisjoni töökord
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord
Tugiisiku teenuse osutamise kord
Üüri piirmäära kehtestamine 

Tõstamaa osavald

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord
Sotsiaaltoetuse määra kehtestamine
Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel  


Riiklikud

Lastekaitseseadus
Perekonnaseadus
Perehüvitiste seadus
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus

Sotsiaalhoolekande seadus


Alamkategooriaid