Sotsiaaltoetuste kord
Sotsiaaltoetuste suuruste määramine
- Lisatoetuse taotlus

Lisatoetust makstakse vahendite olemasolu korral väikese sissetulekuga leibkondadele hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks. Lisatoetus määratakse summas, mis tagab leibkonnale eluks vajalikud vahendid vastavalt riiklikule toimetulekupiirile leibkonnaliikmete arvust lähtuvalt. 

Lisatoetuse arvestamisel võetakse eluks hädavajalike kulutustena arvesse järgmised kulud:
1) ) Eesti Haigekassa ravimite loetelus sisalduvate retseptiravimite ostmisega seotud kulutusi kuni 100 eurot kuus abivajaja kohta;
2) isikuttõendavate dokumentide vormistamisega seotud kulud;
3) tehniliste abivahendite või proteeside (va hambaproteesid) maksumus;
4) hooldusravi omaosaluse maksumus;
5) raviasutuse visiiditasu ja voodipäevatasu maksumus;
6) toimetulekuks vajalike teenuste (nt telefon, hapnikukontsentraatori ülalpidamine, transpordi tagamine jm) maksumus. Toimetulekuks vajaliku teenusena võetakse arvesse kulutusi telefoniteenusele kuni 13 eurot kuus leibkonna kohta;
7) laste huvitegevuse kulud üldhariduse omandamise ajal;
8) laste koolitarvete soetamine kuni 50 eurot ühe lapse kohta kalendriaasta jooksul ja kooli poolt Eestis korraldatud ühisüritustel osalemine;
9) laste kooli lõpetamisega seotud kulutused kuni 70 eurot ühe lõpetaja kohta;
10) lasteaia osalustasu maksumus;
11) laste suvelaagris osalemise maksumus kuni 100 eurot ühe lapse kohta kalendriaasta jooksul;
12) õnnetusjuhtumite ja muude ootamatute asjaoludega (nt loodusõnnetus, tulekahju või muud varalist kahju põhjustanud õnnetus, leibkonna liikme või sugulase matuse korraldamine) seotud kulud. Leibkonna liikme või sugulase matuse korraldamisega seotud kulusid võetakse lisatoetusse arvestamisel arvesse kuni 350 euro ulatuses.

Laenusid, võlgnevusi, täitenõudeid, liisinguid, sõltlaste asendusraviga seotud kulusid ja tasulisi raviteenuseid ei arvestata lisatoetuste määramisel leibkonna väljaminekute hulka.

Hoolekandekomisjon võib otsustada erandina lisatoetuse maksmise:
1) isikule, kelle elukohana rahvastikuregistris ei ole registreeritud Pärnu linn, kuid kes abi vajamise ajal asub Pärnu linnas;
2) leibkondadele, kelle sissetulekud pärast normpinna eluaseme kulude ja eluks hädavajalike kulutuste tasumist ületavad toimetulekupiiri, kuid toetus on hädavajalik leibkonna iseseisva toimetuleku säilitamiseks ja hoidmaks ära abituse süvenemist.

Õnnetusjuhtumite ja muude ootamatute asjaolude puhul on hoolekandekomisjonil õigus määrata lisatoetust ka leibkondadele, kelle sissetulekud pärast normpinna eluaseme kulude ja eluks hädavajalike kulutuste tasumist ületavad toimetulekupiiri.

Toetuse taotlemine
Toetuse taotlus esitatakse linnavalitsusele. Taotlusele tuleb lisada taotlust põhjendavad dokumendid, tõendid leibkonna koosseisu ja sissetulekute kohta.

Taotlus palume saata Pärnu linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee