Abivahendi vajajale
Asendus- ja järelhooldusteenus 
Isikliku abistaja teenus
Koduteenus

Päevahoiuteenus täisealisele erivajadusega isikule
Sotsiaaltransport
Toimetulekule suunatud sotsiaalõppeteenus
Tugiteenused raske või sügava puudega lapsele

Tugiisikuteenus 
Turvakoduteenus
Täisealise isiku hooldus 
Varjupaigateenus
Viipekeele tõlketeenus
Võlanõustamisteenus
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (hooldekodu, ööpäevaringne)
Vältimatu sotsiaalabi (supiköök, riide- ja toiduabi)

Eakatele (ööpäevaringne hooldamine ja põetamine, päevakeskus, koduhooldus, rehabilitatsioon)
Eluasemeteenus (munitsipaaleluruumide üürileandmine)
Ravikindlustamata isikute ravi eest tasumine
Töötutele (toimetulekuõpetus, aktiviseerimine, tööharjumuse taastamine, abistamine töö leidmisel)

Tavanditeenused (surma registreerimine, matusetoetus, hauaplatsi taotlemine)
Nõustamine, abi