Pärnu linna eelarvest ettevõtlustoetuse taotlemise ja menetlemise kord
- Ettevõtlustoetuse taotlus
- Toetuse kasutamise aruanne
Eraldatud toetused

NB! Ettevõtlustoetuse esimene taotlusvoor on avatud! Taotlusi saab esitada 30. märtsini 2018

Ettevõtlustoetuse eesmärgiks on tugevdada Pärnu linnas tegutsevate ettevõtete konkurentsivõimet ning seeläbi elavdada Pärnu linna ettevõtlust.

Toetuse alammääraks on 1000 eurot ja ülemmääraks 5000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas. Taotluse eelarves peab olema ette nähtud omafinantseering, mille suurus on vähemalt 30% projekti kogumahust. Näiteks: minimaalse toetussumma (1000 eurot) puhul peab olema projekti kogumaksumus vähemalt 1428,57 eurot ning maksimaalse toetussumma (5000 eurot) puhul peab olema projekti kogumaksumus vähemalt 7142,86 eurot.

Kes saavad toetust taotleda?
- Taotleja peab olema väikeettevõte, st ettevõttes töötab vähem kui 50 töölist ja ettevõtte aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot.
- Taotleja peamine tegevuskoht peab olema Pärnus ning taotleja peab olema tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta.

Milleks saab toetust taotleda?
Toetust saavad taotleda ettevõtted, kes soovivad oma tegevusega laieneda välisturgudele. (Ettevõtte käesolevas arengustaadiumis ei pea olema eksportiv ettevõte). Samuti ettevõtted, kes juba tegelevad ekspordiga, ent soovivad teha seda senisest erineval moel (st suuremas mahus, laieneda uutele turgudele jne).

Toetatavad tegevused on:
- eksperdi kaasamine toote- ja teenusearenduse nõustamiseks;
- toote- ja teenusearendusprojektide koostamine;
- eksperdi kaasamine tehnoloogiaalaseks nõustamiseks;
- ekspordiplaanide koostamine;
- turu- ja tasuvusuuringute läbiviimine;
- tööalased täiendkoolitused, koolitusvisiidid;
- välis- ja sisemesside külastamine ja osalemine;
- eksportturgudele suunatud turundustegevused

Toetuse taotlemine ja aruandlus
Toetusetaotlusi Pärnu linnavalitsusele saab esitada: I taotlusvoor 30. märtsiks, II taotlusvoor 30. juuniks ja III taotlusvoor 30. septembriks

Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
- projektitegevuste kirjeldus ning ajakava, tegevuskulude eelarve tegevuste lõikes
- kaasatavate konsultantide nimekiri, tutvustus (kui projekti raames kaasatakse konsultant(e))
- jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole taotluse esitamise hetkel vanemad kui 3 kuud
- kolm võrreldavat hinnapakkumist (kui projekti raames soetatakse põhivara või viiakse ellu turundustegevusi)

- Projekt tuleb ellu viia 12 kuu jooksul alates toetuse eraldamise otsusest. 
- Toetus makstakse välja peale projektitegevuste elluviimist. Projekt tuleb ellu viia vastavalt taotluses esitatud tegevuskavale ning kulueelarvele.
- Toetuse saaja peab hiljemalt 1 kuu jooksul pärast projekti teostamist esitama aruande koos kuludokumentide ning neid tõendavate maksekorraldustega ning selle alusel teostatakse väljamakse.


Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Ettevõtluse peaspetsialist
Aare Raev
Suur-Sepa 16, kab 414
444 8360
aare.raev[at]parnu.ee

EP b2nner 2015 kodukale