Haridusvaldkonna õigusaktid


Pärnu linn

Alusharidus
Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord
Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine
Koolieelsete lasteasutuste lahtiolekuajad

Üldharidus
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord (UUS OV)
Esimesse klassi õppima asumise toetuse maksmise tingimused ja kord (UUS OV)
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord (UUS OV)
Munitsipaalharidusasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord (UUS OV)
Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

Eraharidusasutused
Eraharidusasutustele tegevustoetuse andmise kord (UUS OV)
Eraüldhariduskoolidele toetuse andmise kord
Pärnu linna eelarvest eralapsehoiuteenuse toetuse andmise kord
Pärnu linna eelarvest erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antava toetuse arvestusliku maksumuse määrad

Huviharidus
Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord (UUS OV)
Huvikoolide õppekavavälise tegevuse hinnakirja kinnitamine
Huvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasude maksmise soodustuse kinnitamine
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi määramise kord (UUS)
Huvikoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ning atesteerimise tingimused ja kord
Tasumäärad Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide ruumide kasutusse andmisel

Projektid, preemiad
Haridus- ja noorsoopreemia määramise kord (UUS OV)
Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse maksmise kord (UUS)
Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord (UUS OV) 

Audru osavald
Audru valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord
Audru Kooli huvikooli õpperühmade suurus ja moodustamise alused
Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord
Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamise kord
Õpilastele sõidusoodustuste võimaldamise tingimused ja kord


Paikuse osavald
Kooli- ja lasteaiakulude arvestusliku maksumuse kinnitamine
Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord
Paikuse Lasteaia Mesimumm laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord
Paikuse Põhikooli õpilaste vastuvõtu kord

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord
Pedagoogide töö tasustamise alused

Riiklikud
Koolieelse lasteasutuse seadus
Põhikooli ja gümnaasiumiseadus
Erakooliseadus
Huvikooli seadus
Huviharidusstandard
Kutseharidusstandard
Kutseseadus
Kutseõppeasutuse seadus
Kõrgharidusstandard
Rakenduskõrgkooli seadus
Täiskasvanute koolituse seadus
Ülikooliseadus