Haridusvaldkonna õigusaktid


Pärnu linn

Alusharidus
Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord
Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine
Koolieelsete lasteasutuste lahtiolekuajad

Üldharidus
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord (UUS)
Esimesse klassi õppima asumise toetuse maksmise tingimused ja kord (UUS)
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord
Munitsipaalharidusasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord
Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

Eraharidusasutused
Eraharidusasutustele tegevustoetuse andmise kord
Eraüldhariduskoolidele toetuse andmise kord
Pärnu linna eelarvest eralapsehoiuteenuse toetuse andmise kord
Pärnu linna eelarvest erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antava toetuse arvestusliku maksumuse määrad

Huviharidus
Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord
Huvikoolide tasuliste teenuste arvestamise ja maksmise kord
Huvikoolide õppekavavälise tegevuse hinnakirja kinnitamine
Huvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasude maksmise soodustuse kinnitamine
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi määramise kord 
Huvikoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ning atesteerimise tingimused ja kord
Tasumäärad Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide ruumide kasutusse andmisel

Projektid, preemiad
Hariduspreemiate määramise kord
Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetus
Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord

Audru osavald

Audru valla üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord
Audru valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord
Audru valla "Aasta Õpetaja" statuut
Audru valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra kehtestamine
Audru Kooli huvikooli õpperühmade suurus ja moodustamise alused
Edukate õpilaste ja õpetajate tunnustamise kord
Eraüldhariduskooli tegevuskulude katmises osalemise kord
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord
Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord
Munitsipaallasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord
Noorteühingute, noorteprogrammide ja noorteprojektide toetamise kord
Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamise kord
Õpilastele sõidusoodustuste võimaldamise tingimused ja kord

Paikuse osavald
Koolilõuna kulude katmise kord
Kooli- ja lasteaiakulude arvestusliku maksumuse kinnitamine
Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord
Paikuse Lasteaia Mesimumm laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord
Paikuse Põhikooli õpilaste vastuvõtu kord

Kooli pidaja pädevuse delegeerimine
Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord
Pedagoogide töö tasustamise alused
Üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Riiklikud

Koolieelse lasteasutuse seadus
Põhikooli ja gümnaasiumiseadus
Erakooliseadus
Huvikooli seadus
Huviharidusstandard
Kutseharidusstandard
Kutseseadus
Kutseõppeasutuse seadus
Kõrgharidusstandard
Rakenduskõrgkooli seadus
Täiskasvanute koolituse seadus
Ülikooliseadus