Alusharidus
Koolieelse lasteasutuse seadus
Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord
Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine
Koolieelsete lasteasutuste lahtioleku ajad

Üldharidus
Põhikooli ja gümnaasiumiseadus
Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend
Munitsipaalharidusasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord
Munitsipaalhuvikoolide pedagoogide kvalifikatsioonile esitatavad nõuded
Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Eraharidusasutused
Erakooliseadus
Eraharidusasutustele tegevustoetuse andmise kord
Eraüldhariduskoolidele toetuse andmise kord
Pärnu linna eelarvest eralapsehoiuteenuse toetuse andmise kord
Pärnu linna eelarvest erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antava toetuse arvestusliku maksumuse määrad


Huviharidus
Huvikooli seadus
Huviharidusstandard
Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord
Huvikoolide tasuliste teenuste arvestamise ja maksmise kord
Huvikoolide õppekavavälise tegevuse hinnakirja kinnitamine
Huvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasude maksmise soodustuse kinnitamine
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi määramise kord 
Tasumäärad Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide ruumide kasutusse andmisel

Kutseharidus
Kutseharidusstandard
Kutseseadus
Kutseõppeasutuse seadus

Kõrgharidus
Kõrgharidusstandard
Rakenduskõrgkooli seadus
Ülikooliseadus

Täiskasvanuharidus
Täiskasvanute koolituse seadus

Projektid, preemiad
Hariduspreemiate määramise kord
Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetus
Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord