Üldharidus

Pärnu linnas on 14 üldhariduskooli: 1 riigigümnaasium, 10 munitsipaalüldhariduskooli (3 gümnaasiumi ja 8 põhikooli) ja 3 eraüldhariduskooli (põhikoolid)
Pärnu linna üldhariduskoolid


Vastuvõtt põhikooli

- Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
- ARNO
- ARNO kasutusjuhend

Munitsipaalüldhariduskoolides tagatakse õppimisvõimalus neile õpilastele, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri järgi on Pärnu linn. Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Pärnu linn. 

Lapsevanemal on võimalik valida kolme munitsipaalpõhikooli tüübi vahel:
- elukohajärgne põhikool (määratakse lapsele elukohajärgselt ARNO abil, lapsevanem ei pea taotlus esitama)
- ülelinnalise vastuvõtuga põhikool või kooli eriklass (avalduse alusel)
- ülelinnalise vastuvõtuga põhikool või klass hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastele (avalduse alusel)

ARNO-sse saab lapsevanem siseneda ID-kaardiga või mobiil-ID kasutades. Vanem näeb ainult oma lapse või laste andmeid.

Ranitsatoetus
ARNO-s saab esitada taotlusi esimesse klassi mineva lapse toetuse saamiseks. Toetuse taotleja ja kooli minev laps peavad olema lapse kooli minemise aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanikud. Toetusetaotlusi saab ARNOs esitada alates 2. maist. Loe lähemalt...


Elukohajärgne kool määratakse lapsele rahvastikuregistri andmete alusel automaatselt. Lapsevanem ei pea kooli registreerimise avaldust esitama. Aluseks võetakse lapse elukohaandmed 10. märtsi seisuga.

Kooli määramisel lähtub programm koolitee pikkusest ja koolihoonete mahutavusest. ARNO läheneb asjale paindlikult ja paigutab kooli täpselt nii palju lapsi, kui on õppekohti ning määrab lapsele elukohalähedase kooli. Kui kooli läheduses elab rohkem lapsi, kui seal on õppekohti, valib arvutisüsteem välja läheduselt järgmise kooli.

Lapsele määratud elukohajärgne põhikool avaldatakse 20. märtsil ARNO kaudu. Kui määratud elukohajärgne kool on lapsele sobiv, siis kinnitab vanem koolivaliku ARNO-s ning saab seejärel vajalikud dokumendid lapsele määratud kooli viia. Pärast vanema kinnitust hakkavad koolid lapsi koolinimekirjadesse kinnitama.

Pärnu linna elukohajärgsed põhikoolid:
Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
Pärnu Mai Kool
Pärnu Raeküla Kool
Pärnu Rääma Põhikool
Pärnu Vanalinna Põhikool
Pärnu Ülejõe Põhikool


Kui lapsevanem soovib tema lapsele automaatselt määratud elukohajärgset kooli vahetada, siis saab ARNO-s teha taotluse kooli muutmiseks.

Elukohajärgse põhikooli muutmise taotlemise põhjused võivad olla järgmised:
1) pere teine laps õpib teises koolis (v. a ülelinnalise vastuvõtuga põhikoolis)
2) vanem soovib loobuda saadud kohast ülelinnalise vastuvõtuga põhikoolis, erakoolis või hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolis
3) pere on pärast 10. märtsi vahetanud elukohta
4) vanemal on muid põhjusi, mida ta peab oluliseks

Taotlusi saab esitada 20. märtsist kuni 20. aprillini
Vanemate poolt elukohajärgse kooli muutmise taotlused vaatab üle ning teeb otsuse linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Võimalusel tagatakse lapsele õppimisvõimalus õe-vennaga ühes koolis. Ülejäänud juhtudel lahendatakse taotlused lähtuvalt koolitee pikkusest ja vabade õppekohtade olemasolust. Otsusest saab vanem teada hiljemalt 30. aprillil. Juhul kui komisjon vanema taotlust ei rahulda, siis jääb lapse elukohajärgseks kooliks esialgselt määratud kool.

Elukohajärgse põhikooli määramine või muutmine pärast 1. maid
Kui lapsele pole 1. maiks elukohajärgset kooli määratud või vanem soovib pärast 1. maid kooli vahetada, siis on vanemal võimalik esitada vastav taotlus haridus- ja kultuuriosakonnale. Elukohajärge kooli hilisemad taotlused vaatab üle linnavalitsuse komisjon, kes määrab elukohajärgseks kooliks põhikooli, kus on vabu õppekohti.


Vanemal on võimalik taotleda lapse vastuvõtmist ülelinnalise vastuvõtuga kooli/klassi või hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastele mõeldud ülelinnalise vastuvõtuga kooli/klassi. Neisse koolidesse/klassidesse saab õppima asuda vastavalt kooli vastuvõtutingimustele (infot saab koolidest). Ülelinnalistesse koolidesse/klassidesse lõppeb vastuvõtt 5. märtsil (va HEV klassid, kus nõustamiskomisjoni otsused võivad tulla hiljem, kui vastuvõtu periood).

Ülelinnalise vastuvõtuga põhikool ja eriklassid:
Pärnu Tammsaare Kool (vene õppekeel ja varajane keelekümbluse klass)
Pärnu Raeküla Kooli (spordiklass)
Pärnu Ülejõe Põhikooli (muusikaklass)

Ülelinnalise vastuvõtuga põhikool hariduslike erivajadustega õpilastele:
Pärnu Toimetulekukool (toimetuleku ja hooldusõppekava)

Klassid hariduslike erivajadustega õpilastele:
Pärnu Kuninga Tänava Põhikool (lihtsustatud õppekava ja/või väikeklass)
Pärnu Raeküla Kool (väikeklass)
Pärnu Vanalinna Põhikool (väikeklass)
Pärnu Rääma Põhikool (õpiraskustega õpilaste klassid)
Pärnu Ülejõe Põhikool (õpiraskustega õpilaste klassid)

Hariduslike erivajadustega õpilasi võetakse vastu nõustamiskomisjoni soovituse alusel.


Erakooli saab õppima asuda vastavalt erakooli poolt kehtestatud vastuvõtutingimustele. 

Erakool informeerib haridus- ja kultuuriosakonda õppima asuda soovijatest hiljemalt 5. märtsiks. Juhul, kui vanem loobub kohast erakoolis, määratakse lapsele pärast haridus- ja kultuuriosakonna teavitamist elukohajärgseks kooliks lähim põhikool, kus on veel vabu kohti.

Erakoolid
- Pärnu Waldorfkool
Pärnu Vabakool


Lapse andmed on rahvastikuregistris ebapiisavad
Kui lapse elukohaandmed on rahvastikuregistris Pärnu linna täpsusega, st puudub elukoha aadress, siis ei saa lapsele määrata elukohajärgset kooli. Kooli määramiseks tuleb haridus- ja kultuuriosakonnale teada anda lapse tegelik elukoht.
Lapse elukoha andmeid saab kontrollida kodanikuportaalis eesti.ee või Pärnu linnavalitsuse rahvastikuregistri spetsialistidelt.

- Kui vanem annab lapse tegeliku elukoha teada enne 10. märtsi, määratakse lapsele elukohajärgne kool teiste lastega samaaegselt.
- Kui vanem annab lapse tegeliku elukoha teada pärast 20. märtsi, siis määratakse lapsele elukohajärgseks kooliks elukohale lähim põhikool, kus on veel vabu kohti.

Vanem soovib last varem kooli panna
Kui vanem soovib last varem koolipanna, tuleb sellest haridus- ja kultuuriosakonnale teada anda:
- kui vanem annab soovist teada enne enne 10. märtsi, määratakse lapsele elukohajärgne kool teiste lastega samadel alustel ja samaaegselt
- kui vanem annab soovist teada pärast 1. maid, saab linn koolikoha tagada vaid vabade kohtade olemasolul

Lapsele määratud elukohajärgse kooli kinnitamata jätmine
Alates 1. maist hakatakse ühendust võtma vanematega, kes ei ole hiljemalt 30. aprilliks elukohajärgset kooli teavitanud koolikoha vastuvõtmisest.

5. märts  

lõppeb ülelinnalistesse koolidesse vastuvõtt

10. märts  

alustatakse elukohajärgsete põhikoolide määramist (aluseks elukohaandmed rahvastikuregistris 10. märtsi seisuga))

20. märts  

avalikustatakse ARNO-s lapsele määratud elukohajärgne kool 

20. märts - 20. aprill

saab esitada elukohajärgse kooli muutmise taotlusi (otsusest antakse vanematele teada hiljemalt 30. aprillil)

1. mai 

kõikidele lastele on kool määratud 

 

algab pärast 1. maid esitatud taotluste läbivaatamine ja koolide määramine 

 

algab taotluste vastuvõtt Pärnu linna kooli õppima asumiseks vanematelt, kelle laps ei ole Pärnu linna elanik 

 
Pärnu haridusteenuste süsteem
ARNO
444 8260
arnoinfo[at]lv.parnu.ee 
LOGI SISSE

Haridus- ja kultuuriosakond

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
444 8240 (kultuur)
444 8250 (haridus)
faks 444 8241
hko[at]lv.parnu.ee

Vastuvõtt: 
E: 9.00-12.00; K: 13.00-17.00

Haridusnõunik
Katrin Markii
Suur-Sepa 16, kab 130
444 8254
katrin.markii[at]lv.parnu.ee

Üldhariduse peaspetsialist
Virve Laube
Suur-Sepa 16, kab 160
444 8256
virve.laube[at]lv.parnu.ee