Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 teavitab Pärnu Linnavalitsus avalikkust linna territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest. 

Kehtivad keskkonnaload (KLIS)
- Keskkonnalubade taotlused on kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistris


AS Preab
Keskkonnaamet esitas AS Preab õhusaasteloa muutmise taotluse Pärnu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks 04.10.2017. AS Preab tootmisterritoorium asub Savi tn 32, Pärnu linn. Käitise põhitegevuseks on mööbliosade tootmine (EMTAKi kood 31092), muudeks tegevusaladeks on mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine (EMTAKi kood 46191) ja auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 35301). Tootmises kasutatakse kuni 99,9672 tonni kemikaale aastas, õhku paisatakse kuni 3,878 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid aastas. Kütteks kulub kuni 250 tonni vedelgaasi aastas. Käitis soovib muuta kehtivat õhusaasteluba nr L.ÕV.PM-44779 kütteaine muutumise, kasutatavate kemikaalide muutumise ja uute heiteallikate tõttu.

AS Reideni plaat 

Keskkonnaamet esitas AS Reideni plaat õhusaasteloa taotluse Pärnu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks 11.09.2017. AS Reideni plaat taotleb õhusaasteluba muude plastist ehitustoodete tootmisel (EMTAKi kood 22239) tekkivate saasteainetele õhku heitmiseks. Käitisel on kehtiv õhusaasteluba nr L.ÕV/322254, uut luba taotletakse tootmismahu suurenemise ja uute heiteallikate tõttu. 

SOL Baltics OÜ
Keskkonnaamet esitas SOL Baltics OÜ jäätmeloa taotluse Pärnu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks 15.09.2017. Ettevõte taotleb jäätmeluba aia- ja haljastusjäätmete, prügi ja tänavapühkmete kogumiseks, veoks ja ajutiseks ladustamiseks Turba 2 kinnistule. 

Majandusosakond

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8300
majandus[at]lv.parnu.ee

Infotelefon 15505 (lisainfo)
15505[at]lv.parnu.ee

Keskkonna peaspetsialist
Sigrit Kasemets
Suur-Sepa 16, kab 218
444 8307
sigrit.kasemets[at]lv.parnu.ee