Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 teavitab Pärnu Linnavalitsus avalikkust linna territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest. 

Kehtivad keskkonnaload (KLIS)
- Keskkonnalubade taotlused on kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistris


AS Reideni plaat 
Keskkonnaamet esitas AS Reideni plaat õhusaasteloa taotluse Pärnu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks 11.09.2017. AS Reideni plaat taotleb õhusaasteluba muude plastist ehitustoodete tootmisel (EMTAKi kood 22239) tekkivate saasteainetele õhku heitmiseks. Käitisel on kehtiv õhusaasteluba nr L.ÕV/322254, uut luba taotletakse tootmismahu suurenemise ja uute heiteallikate tõttu. 

SOL Baltics OÜ
Keskkonnaamet esitas SOL Baltics OÜ jäätmeloa taotluse Pärnu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks 15.09.2017. Ettevõte taotleb jäätmeluba aia- ja haljastusjäätmete, prügi ja tänavapühkmete kogumiseks, veoks ja ajutiseks ladustamiseks Turba 2 kinnistule. 

Majandusosakond

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8300
majandus[at]lv.parnu.ee

Infotelefon 15505 (lisainfo)
15505[at]lv.parnu.ee

Keskkonna peaspetsialist
Sigrit Kasemets
Suur-Sepa 16, kab 218
444 8307
sigrit.kasemets[at]lv.parnu.ee