- Kultuuri-, haridus- ja spordistipendiumide taotlemise ja määramise kord

» Stipendium on rahaline auhind, mida saab kultuuri-, haridus- või sporditegevuses erilisi ja silmapaistvaid tulemusi saavutanud isikule taotleda vastav hallatav asutus.
» Stipendiumitaotlusi saab esitada jooksvalt.
» Stipendiumitaotlus esitada Tõstamaa osavallakeskusele

Stipendiumi võib taotleda isikule, kes on:
 1) saavutanud väga häid tulemusi õppetöös või;
 2) saavutanud väga häid tulemusi sporditegevuses või;
 3) saavutanud väga häid tulemusi kultuuri valdkonnas või loomingulises tegevuses või;
 4) koostanud loome-, uurimis- või teadustöö, mis on olulise tähendusega Tõstamaa vallale.


- Sporditegevuse toetamise kord
- Toetusetaotlus
- Toetuse kasutamise aruanne

» Toetust makstakse Paikuse osavallas tegutsevatele ja asuvatele spordiklubidele sporditegevuse korraldamiseks
» Toetust on spordiklubil õigustaotleda alates teisest tegevusaastast
» Toetus eraldatakse spordiklubile sihtotstarbeliselt ja määratakse üheks kalendriaastaks

Sporditegevuse toetused on:
 1) treenerite tasustamise toetus;
 2) spordiehitiste majandamistoetus;
 3) pearaha;
 4) spordiürituse korraldustoetus.

Toetuse taotlemine ja aruandlus
» Taotlus järgmise kalendriaasta kohta tuleb esitadaSpordikeskusele hiljemalt 1. oktoobriks.
» Aruande toetuse kasutamise koht peab toetuse saaja esitama Spordikeskusele hiljemalt toetuse saamise aastale järgneva aasta 15. jaanuariks 

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) taotleja andmed;
 2) taotletava summa jaotus toetuste liikide kaupa;
 3) taotletava toetuse suurus kokku;
 4) taotleja järgmise aasta eelarve;
 5) võistluste kalenderplaan;
 6) andmed treeningrühmade kohta;
 7) liikmete nimekiri;
 8) andmed õppetasudest ja liikmemaksudest.


» Vabaühendustele toetuse andmise tingimused ja kord
» Projektitoetuse taotlus
» Projektitoetuse eelarve .RTF ; .XLS
» Projektitoetuse kasutamise aruanne
» Tegevustoetuse taotlus
» Tegevustoetuse kasutamise aruanne

Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest üldpõhimõtetest:
 1) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Audru osavalla haldusterritooriumil;
 2) tegevus on suunatud Audru osavalla elanikele ja on nende huvides;
 3) tegevus on kooskõlas kehtiva Audru osavalla arengukavaga.

» Eraldatatakse projektitoetusi ja tegevustoetusi
» Projektitoetuse suuruseks ühe kultuuri- ja spordisündmuse kohta on kuni 500 eurot
» Tegevustoetuse suurus arvutatakse osavalla eelarves tegevustoetuseks eraldatud vahendite jagamisega toetust taotlenud vabaühenduste liikmete arvuga, kes on tasunud toetuse taotlemisele eelnenud aastal vabaühendusse kuulumise liikmemaksu ja elavad rahvastikuregistri andmetel Audru osavallas.

Projektitoetuse taotlemiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

» projektid, mille korraldamiseks toetust taotletakse, on kultuuri- või spordisündmused;
» korraldatavad sündmused on suunatud vallas elavatele, õppivatele või töötavatele inimestele või ka teistele, kui tegevus, millele toetust taotletakse, toimub valla haldusterritooriumil;
» korraldatavad sündmused on avalikud. Sündmuse toimumise ajast teavitatakse vähemalt 7 päeva enne selle toimumist valla ajalehes, valla kodulehel või kaupluste, postkontorite ja rahvamajade juures asuvatel teadete tahvlitel;
» taotleja rahaline omaosalus on vähemalt 10 % projektitoetuse maksumusest.

Tegevustoetust võib taotleda:
» vabaühenduse igapäevase tegevuse korraldamiseks
» ühistegevuseks, tegevuse tutvustamiseks
» ühenduse jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Toetuse taotlemine ja aruandlus
» Projektitoetuse taotlus ja projekti eelarve tuleb esitada 15. jaanuariks, 15. maiks või 15. oktoobriks
» Tegevustoetuse taotlus esitada 1. veebruariks
» Aruanne tuleb esitada lepingus ettenähtud tähtajaks.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Eraldatud toetused
4. juuni 2018
9. aprill 2018
12. märts 2018


» Paikuse Kultuurirahastu toetuste määramise kord
» Projektitoetuse taotlus juriidilisele isikule .pdf ; .rtf
» Projektitoetuse taotlus eraisikule .pdf ; .rtf
» Projektitoetuse leping .pdf ; .rtf
» Projektitoetuse kasutamise aruanne .pdf ; .rtf

Kultuurirahastu eelistab ja toetab osavallas toimuvaid projektipõhiseid üritusi:

 1) mille tegevus toimub Paikuse kultuuriruumis;
 2) mille tegevuse tulemus jääb Paikuse kultuuriruumi;
 3) tegijat, kes tegutseb Paikuse kultuuriruumis;
 4) konkreetseid projekte versus tegevustoetus;
 5) laiemale avalikkusele suunatust.

» Kultuurirahastu jagab toetusi neli korda aastas.
» Kultuurirahastust toetuse saamiseks tuleb kultuurirahastu ekspertgrupile esitada vormikohane taotlus 
» Toetusetaotluste esitamise tähtajad on 15. veebruar, 15. mai, 15. august ja 15. november
» Aruanne tuleb esitada ühe kuu jooksul viimasest projekti kulust arvates (kui lepingus ei ole sätestatud teisiti)

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Eraldatud toetused
19. märts 2018


Kuni uute ja ühiste kordade vastuvõtmiseni kehtivad endiste omavalitsusüksuste toetuste ja stipendiumide määramise korrad. Õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega ning kehtivad edasi kuni uute vastuvõtmiseni sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla toetused Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna toetused Pärnu territooriumil jne). 


Pärnu linn

» Pärnu kultuuriprojektide toetus
» Pärnu kultuuriühingute ja avatud kultuurikeskuste tegevustoetus
» Pärnu loomestipendium
» Pärnu spordiprojektide toetus 
» Pärnu sporditegevuse toetus

Audru osavald

» Audru vabaühenduste projekti- ja tegevustoetus

Paikuse osavald

» Paikuse Kultuurirahastu kultuuri- ja spordiprojektide toetus
» Paikuse sporditegevuse toetus 

Tõstamaa osavald

» Tõstamaa kultuuri-, haridus- ja spordistipendiumid

- Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetus
- Kultuuriprojektide toetuse taotlus 
- Kultuuriprojektide toetuse kasutamise aruanne .pdf .rtf

Kultuuriprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
1) kultuurisündmuste ja -programmide korraldamine;
2) kultuuriteavikute väljaandmine (trükised, heliplaadid, DVD-d, videofilmid);
3) muu kultuurialane tegevus.

Toetuse taotlemisel peavad olema täidetud järgmised nõuded:
1) nõuetekohane riiklike ja kohalike maksude tasumine;
2) taotleja ei tohi omada võlgnevust Pärnu linnaga sõlmitud lepingutest;
3) taotleja peab olema esitanud nõuetekohase aruande varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta;
4) juriidilise isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust.

Toetuse taotluse võivad esitada füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud.
Toetuse taotleja võib projektile saada Pärnu linnalt toetust üks kord eelarveaastal.

Taotluse esitamine ja aruandlus
- Taotlused tuleb esitada 1. oktoobriks ja 1. veebruariks.
- Toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti toimumist esitama aruande toetuse kasutamise kohta.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Eraldatud toetused
26. märts 2018
12. märts 2018
15. jaanuar 2018
30. oktoober 2017
13. märts 2017
1. jaanuar 2017
7. märts 2016

7. jaanuar 2016


Kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse andmise kord
Kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse arvutamise juhend
Kultuuriühingule ja avatud kultuurikeskusele antava toetuse arvestuslikud määrad

- Kultuuriühingute tegevustoetuse taotlus .rtf ; .pdf
- - LIsa 1. Andmed kollektiivi kohta .rtf ; .pdf
- - LIsa 2. Kollektiivi nimekiri .rtf ; .pdf
- Kultuuriühingute tegevustoetuse aruanne

- Avatud kultuurikeskuste tegevustoetuse taotlus .rtf ; .pdf
- Avatud kultuurikeskuste tegevustoetuse aruanne .rtf ; .pdf

Kultuuriühingute tegevustoetus
Toetust antakse kollektiividele, mis tegutsevad rahvakultuuri (koorimuusika, puhkpillimuusika, rahvamuusika, rahvatants, folkloor, harrastusteater, harrastuskunst, käsitöö, jms) valdkonnas, mis on aktiivselt tegutsenud Pärnu linnas taotluse esitamise tähtajale eelnenud 12 kuu jooksul ning mille huvitegevus toimub vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas.

Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks kollektiivile tegevuses osaleja kohta. Tegevuses osaleja elukohaks peab rahvastikuregistris olema märgitud Pärnu linn. Toetus koosneb pearahast, millele lisandub saavutustoetus. Toetust ei maksta kollektiivile, mis tegutseb õppeasutuse ringina.

Avatud kultuurikeskuste tegevustoetus
Toetust antakse juriidilistele isikutele, mis on avatud kultuuritöö põhimõttel tegutsenud Pärnu linnas vähemalt 1 aasta. Toetus on ette nähtud avatud kultuurikeskuse haldamisel või omandis oleva hoone ja ruumide majandamiskulude (küte, elekter, vesi, kanalisatsioon) osaliseks katmiseks, avalike teenuste pakkumise, keskuse töötajate personalikulude ning vahendite soetamise kulude osaliseks katmiseks ning avalikkuse teavitamiseks.

Taotluste esitamine ja aruandlus
- Taotlused järgmise aasta kohta tuleb esitada 5. oktoobriks. 
- Aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada toetuse saamise aastale järgneva aasta 1. veebruariks.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Eraldatud toetused
12. märts 2018
22. jaanuar 2018
9. jaanuar 2017
11. jaanuar 2016- Pärnu linna loomestipendiumite väljaandmise kord
- Loomestipendiumi taotlus
- Loomestipendiumi kasutamise aruanne

- Stipendiumi eesmärk on Pärnu linnas elavate või tegutsevate loovisikute tegevuse toetamine ja väärtustamine
- Stipendium määratakse konkreetsele isikule taotluses märgitud loometegevuse toetuseks
- Stipendiumi võivad taotleda kujutava või audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika või arhitektuuri erialal tegutsejad

Taotluste esitamine
Taotlused tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele 20. juuniks.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Küsimused ja vastused

Eraldatud stipendiumid
3. juuli 2017


Sporditegevuse toetamise kord
- Sporditegevuse toetamise pearaha arvestamise alused

-
Sporditegevuse toetuse taotlus .pdf ; .rtf
- Sporditegevuse toetuse kasutamise aruanne .pdf.rtf

Sporditegevuse toetust antakse Pärnu linnas tegutsevatele ja asuvatele spordiklubidele.

Sporditegevuse toetuse eesmärgiks on:
 1) laste ja noorte kehaline arendamine;
 2) klubilise sporditegevuse propageerimine;
 3) spordimeisterlikkuse tõstmine;
 4) treenerite motiveerimine;
 5) spordirajatiste korrashoidmine;
 6) soodsate tingimuste loomine spordiks ja liikumisharrastuseks;
 7) spordiala propageerimine;
 8) Pärnu linna sportlaste edukas esinemine tiitlivõistlustel;
 9) Pärnu linna pallimängu võistkondade ja sõudepaatkondade edukas esinemine üleriigilistes meistrisarjades ja rahvusvahelistel võistlustel;
 10) Pärnu meistrivõistluste tasemel korraldamine;
 11) Pärnu linna spordimaine tõstmine.

Sporditegevuse toetused on:
1) treenerite tasustamise toetus;
 2) spordiehitiste majandamistoetus;
 3) spordiehitiste ja -rajatiste toetus rendikulude katmiseks;
 4) pearaha;
 5) esindusvõistkondade toetus;
 6) meistrivõistluste korraldustoetus.

Taotluste esitamine ja aruandlus
- Taotlused järgmise aasta kohta tuleb esitada 10. oktoobriks.
- Aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada hiljemalt toetuse saamise aastale järgneva aasta 20. jaanuariks.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Eraldatud toetused
5. veebruar 2018
23. jaanuar 2017
5. detsember 2016
30. mai 2016
8. veebruar 2016

- Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetus
- Spordiprojektide toetuse taotlus .pdf ; .rtf
- Spordiprojektide toetuse kasutamise aruanne .pdf.rtf

Spordiprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
1) spordisündmuste korraldamine;
2) elanike spordi- ja liikumisharrastuse edendamine;
3) rahvusvaheliste võistluste ja turniiride korraldamine;
4) muu spordialane tegevus.

Toetuse taotlemisel peavad olema täidetud järgmised nõuded:
1) nõuetekohane riiklike ja kohalike maksude tasumine;
2) taotleja ei tohi omada võlgnevust Pärnu linnaga sõlmitud lepingutest;
3) taotleja peab olema esitanud nõuetekohase aruande varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta;
4) juriidilise isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust.

Toetuse taotluse võivad esitada füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud.
Toetuse taotleja võib projektile saada Pärnu linnalt toetust üks kord eelarveaastal.

Taotluste esitamine ja aruandlus
- Taotlused järgmise aasta kohta tuleb esitada 1. novembriks
- Aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada hiljemalt kahe kuu jooksul pärast spordiprojekti toimumist.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Eraldatud toetused
12. märts 2018
22. jaanuar 2018
23. jaanuar 2017
9. veebruar 2016


Kultuuri- ja sporditeenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8240
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kultuuritöö vanemspetsialist
Katrin Kukk
Suur-Sepa 16, kab 147
444 8240
katrin.kukk[at]parnu.ee

Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist
Jekaterina Põldots
Suur-Sepa 16, kab 146
444 8243
jekaterina.poldots[at]parnu.ee

Kultuuri- ja sporditöö spetsialist
Maarja Tammai 
Suur-Sepa 16, kab 137
444 8243
maarja.tammai[at]parnu.ee