» Vabaühendustele toetuse andmise tingimused ja kord
» Projektitoetuse taotlus
» Projektitoetuse eelarve .RTF ; .XLS
» Projektitoetuse kasutamise aruanne
» Tegevustoetuse taotlus
» Tegevustoetuse kasutamise aruanne

Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest üldpõhimõtetest:
 1) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Audru osavalla haldusterritooriumil;
 2) tegevus on suunatud Audru osavalla elanikele ja on nende huvides;
 3) tegevus on kooskõlas kehtiva Audru osavalla arengukavaga.

» Eraldatatakse projektitoetusi ja tegevustoetusi
» Projektitoetuse suuruseks ühe kultuuri- ja spordisündmuse kohta on kuni 500 eurot
» Tegevustoetuse suurus arvutatakse osavalla eelarves tegevustoetuseks eraldatud vahendite jagamisega toetust taotlenud vabaühenduste liikmete arvuga, kes on tasunud toetuse taotlemisele eelnenud aastal vabaühendusse kuulumise liikmemaksu ja elavad rahvastikuregistri andmetel Audru osavallas.

Projektitoetuse taotlemiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

» projektid, mille korraldamiseks toetust taotletakse, on kultuuri- või spordisündmused;
» korraldatavad sündmused on suunatud vallas elavatele, õppivatele või töötavatele inimestele või ka teistele, kui tegevus, millele toetust taotletakse, toimub valla haldusterritooriumil;
» korraldatavad sündmused on avalikud. Sündmuse toimumise ajast teavitatakse vähemalt 7 päeva enne selle toimumist valla ajalehes, valla kodulehel või kaupluste, postkontorite ja rahvamajade juures asuvatel teadete tahvlitel;
» taotleja rahaline omaosalus on vähemalt 10 % projektitoetuse maksumusest.

Tegevustoetust võib taotleda:
» vabaühenduse igapäevase tegevuse korraldamiseks
» ühistegevuseks, tegevuse tutvustamiseks
» ühenduse jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Toetuse taotlemine ja aruandlus
» Projektitoetuse taotlus ja projekti eelarve tuleb esitada 15. jaanuariks, 15. maiks või 15. oktoobriks
» Tegevustoetuse taotlus esitada 1. veebruariks
» Aruanne tuleb esitada lepingus ettenähtud tähtajaks.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Eraldatud toetused
4. juuni 2018
9. aprill 2018
12. märts 2018


Kultuuri- ja sporditeenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8240
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kultuuritöö vanemspetsialist
Katrin Kukk
Suur-Sepa 16, kab 147
444 8240
katrin.kukk[at]parnu.ee

Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist
Jekaterina Põldots
Suur-Sepa 16, kab 146
444 8242
jekaterina.poldots[at]parnu.ee