NB! Alates 1. novembrist 2018 hakkab taksovedu korraldama Pärnumaa Ühistranspordikeskus

MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK)
Pikk 13, 80010 Pärnu linn, Pärnu linn (bussijaama II korrus)
infotelefon 17018
info[at]pytk.ee
http://pytk.ee/


Ühistranspordiseadus
- Riigilõivuseadus

Ühistranspordiseaduse uuenduste kohaselt on taksovedu võimalik osutada kahel viisil:
1. traditsiooniline taksovedu , kus hinda arvestatakse taksomeetri abil ning takso peab olema varustatud seaduses sätestatud taksotunnustega, milleks on taksomeeter, printer, plafoon, hinnakiri ja kaubamärk taksol;
2. platvormipõhine taksovedu, kus tingimuseks on, et takso tellimine ja hinna arvestamine peab toimuma infoühiskonna teenuse vahendusel ning muid kohustuslikke taksotunnuseid sõidukil olema ei pea.

Mõlema taksoveoliigi puhul peavad olema täidetud järgmised seaduses sätestatud loakohustused:
- taksoveo korraldajal ehk vedajal peab olema taksoveoluba – annab õiguse korraldada taksovedu
- sõiduauto juhil peab olema teenindajakaart – annab õiguse töötada sõidukijuhina taksoveol
- sõidukil peab olema sõidukikaart – tõendab õigust kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit taksoveol.

Rohkem informatsiooni leiate Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt


- Taksoveo sõidukikaardi avaldus
- Taksoveoloa avaldus
- Taksoveo teenindajakaardi avaldus

Avaldused ja dokumendid tuleb esitada Pärnu linnavalitsuse majandusosakonnale kas paberkandjal või elektrooniliselt. Elektrooniliselt on võimalik lube taotleda majandustegevuse registris aadressil https://mtr.mkm.ee

Taksoveo õigust tõendavad dokumendid

1) taksoveoluba tõendab vedaja õigust korraldada taksovedu.
2) sõidukikaart on taksoveoluba omavale vedajale antav dokument, mis tõendab õigust kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit taksoveol.
3) teenindajakaart tõendab õigust töötada sõidukijuhina taksoveol.

Takso sõidukikaardi taotleja esitab järgmised dokumendid:
1) takso sõidukikaardi avaldus;
2) taksoveoluba;
3) sõiduki registreerimistunnistus;
4) sõiduki kasutusleping, kui taotleja ei ole sõiduki omanik;
5) taksomeetri kohandamistunnistus.

Teenindajakaardi taotleja esitab järgmised dokumendid:
1) taotlus taotleja kontaktandmetega, sealhulgas telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress;
2) juhiluba, kui see ei ole kantud Eesti liiklusregistrisse;
3) isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele vastav foto. Fotot ei pea esitama kui juhiloa saamiseks on kasutatud ARKis fotoboksi.

Teenindajakaardi saamise õigust ei ole isikul, kellel on liiklusseaduse § 96 lõikes 1 nimetatud esmane või piiratud juhtimisõigusega juhiluba.

Riigilõiv
- Riigilõiv taksoveoloa taotluse läbivaatamise eest on 64 €
- Riigilõiv takso sõidukikaardi väljastamise eest on 20 €
- Riigilõiv teenindajakaardi taotluse läbivaatamise eest on 38 €

Riigilõiv tuleb tasuda Pärnu Linnavalitsuse arveldusarvele nr EE821010220041186012 (SEB pangas). Selgitusse tuleb märkida toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse. Riigilõivu tasumisel teise isiku eest märgitakse ka selle isiku nimi.

Taksoveoluba ja sõidukikaarti paberkandjal ei väljastata. Andmed avalikustatakse majandustegevuse registris.

Taksoveoluba ja sõidukikaart antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaksmääratud ajaks. Teenindajakaart antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaksmääratud ajaks. Teenindajakaart peab olema sõiduki armatuurlaual sõitjale nähtaval kohal.

NB! Taksovedu või muu tasulise sõitjateveo teenuse osutamine sõidukiga, millel on vähemalt üks taksotunnus, on ilma taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardita keelatud. Taksona kasutatav sõiduk peab olema läbinud takso tehnoülevaatuse.

Kui ühissõidukijuht ja vedaja on eri isikud, on ühissõidukijuht kohustatud esitama töölepingu või muu lepingu, mille alusel ühissõidukijuht vedaja juures töötab, või tööandja kinnitatud väljavõtte sellest. Töölepingu või muu lepingu väljavõttele märgitakse tööandja ja töötaja nimi, lepingu sõlmimise kuupäev ning lepingu kehtimise aeg.


Bristol Takso

443 0600

1700

 

E-takso

443 1111

515 0190

1300

Pärnu Takso

443 9222

553 9222

1222

Elektritakso

5749 5749

1918

 

Lahe Takso

12255

   

GO Takso

1200

   

R2 Takso

444 0046

   

Teedespetsialist
Valentina Klaus
Suur-Sepa 16, kab 228
444 8314
valentina.klaus[at]lv.parnu.ee

T 13.00-17.00, N 9.00-12.00