Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. 

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Pärnu linna projektid siseriiklike programmide kaasrahastamisel

2017 - KIK: Gümnaasiumi õppeprogrammid Pärnu linna 10.- 12. klassi õpilastele
2017 - KIK: Pärnu linna lasteaedade loodusõppe aktiivprogrammid: "Erinevad elukeskkonnad meie ümber"
2017 - KIK: Aktiivõppeprogrammid Pärnu linna 6. klassidele "Retk läbi Pärnumaa ökosüsteemide"

2016 - KIK: Pärnu kesklinna kaitsealuste parkide dendroloogiliste hinnangute ja hoolduskavade koostamine
2016 - KIK: Pärnu Rannapargi hoolduskava järgsed hooldustööd
2016 - KIK: Niidu maastikukaitsealal hooldustööde läbiviimine
2016 - KIK: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine (2016)
2016 - KIK: Uus-Sauga 56 ja Mõisavahe 2 kinnistutel paiknevate endisaegsete sõjaväehoonete lammutamine
2016 - KIK: "Keskkonnakeemia laboris" õppeprogrammid Pärnu Linna 8. ja 9. klassi õpilastele

2015 - KIK: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine
2015 - KIK: Pärnu Rannapargi dendroloogilise hinnangu ja hoolduskava koostamine
2015 - KIK: Vanapargi alleel 2015. a hooldustööde läbiviimine
2015 - KIK: Pärnu linnas Rehepapi T1 kinnistul paikneva endise sõjaväehoone (juhtimis-keskuse) lammutamine

2014 - KIK: Pärnu kaitsealustel alleedel (Kuninga, Pühavaimu, Ringi, Vanapargi) 2014. a hooldustööde läbiviimine
2013 - Pärnu Toimetulekukooli õueala kujundamine arendavaks õpikeskkonnaks I etapp
2013 - KIK: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine
2012 - KIK: Pärnu Raeküla Lasteaia endise katlamajahoone lammutamine
2012 - KIK: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine 
2011 - Pärnu Toimetulekukooli ja Pärnu lasteaed Pillerpall akende vahetus
2011 - Olev Siinmaa 130. aastapäevale pühendatud konverents ja näitus
2011 - KIK: Pärnu linna avaliku konteinerpargi laiendamine
2011 - KIK: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine
2010 - KIK: Kasutuseta puurkaevude likvideerimine Pärnu linnas
2010 - KIK: Pärnu looduskaitsealustele alleedele hoolduskava koostamine


Pärnu linna projektid EL heitmekaubanduse kauplemissüsteemi kaasrahastamisel

2018 - Pärnu linna Tralli lasteaia energiatõhususe parandamine
2017 - Pärnu linna Kastani lasteaia energiatõhususe parandamine
2017 - Pärnu linna Tammsaare lasteaia energiatõhususe parandamine


Pärnu linna projektid Riigi eelarvestrateegia 2017–2020  (atmosfääriõhu kaitse) kaasrahastamisel

» Tammiste hooldekodu Londoni maja energiatõhususe parandamine
» Tammiste hooldekodu Brüsseli maja energiatõhususe parandamine


 Pärnu linna projektid EL struktuurifondide kaasrahastamisel 2014-2020

» Ettevõtluskeskkonna taristu parendamine - Kase tänava ühendamine Ehitajate teega
» Kõrgenenud hooldusvajadusega täiskasvanu päevahoiuteenuse inventari soetamine
» Jüri Jaansoni raja rekonstrueerimine ja pikendus Pärnu jõe paremkaldal
» Tallinna mnt kergliiklustee
» Haapsalu mnt kergliiklustee
» Kergliiklustee Pärnu kesklinna ja Lottemaa ühendamiseks (Pärnu osa)
» Pärnu Vanalinna Põhikooli rekonstrueerimine
» Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Pärnu linnas
» Loode-Pärnu tööstusala II etapi tänavavõrgu rajamine

Lõppenud projektid
» Domineeriva linnakeskusega ühinevate omavalitsuste juhtimismudel
» Liivi teed ja Paide mnt ühendava kergliiklustee ehitamine
» Väike-Posti tn lasteaia rajamine
» Pärnu Linnavalitsuse avalike teenuste ja protsesside analüüsi läbiviimine

Käimasolevad koostööprojektid, milles Pärnu linn osaleb partnerina
» NonHazCity - Innovative management solutions for minimizing emissions of hazardous substances from urban areas in the Baltic Sea Region
» HANSA - Hanseatic Approach to New Sustainable Alliances

Lõppenud koostööprojektid, milles Pärnu linn osales partnerina
» "LINNALEHMAD" ehk Pärnu linnas asuvate rannaniitude taastamine ning integreerimine linnakeskkonda (Restoration and public access of urban coastal meadow complex in Pärnu town)
» Olgem aktiivsed! ehk Let Us Be Active! – Social inclusion of older people through volunteering in Estonia, Latvia and Finland


Pärnu linna projektid EL struktuurifondide kaasrahastamisel 2007-2013

Lõppenud projektid
» Pärnu Koidula Gümnaasiumi ümberkorraldamine eraldiseisvaks gümnaasiumiks
» Tammiste kergliiklustee ehitamine
» Amphora avaliku vaate arendamine mugavamaks, lihtsamaks ja arusaadavamaks
» Loode-Pärnu tööstusala I etapi tänavavõrgu rajamine
» Raba tänava kergliiklustee ehitamine
» Pärnu jõe vasakkalda tervisespordi rada (Jüri Jaansoni rada)
» Kergliiklustee rajamine Pärnu rannas Mai rajooni ja kesklinna ühendamiseks
» Pärnu Rannapargi rekonstrueerimine
» Kodutute ja pikaajaliste töötute päevakeskuse loomine (Suur-Posti 18)
» Huvikooli Pärnu Tehnika- ja Tööõpetusmaja infrastruktuuri väljaarendamine
» Pärnu LV infosüsteemide turvalisuse tõstmine ISKE-st lähtuvate tüüpmoodulite meetme rakendamisel
» Eakate avahoolduskeskuse rekonstrueerimine ja juurdeehitus (Metsa 10)
» Vallikääru taastamine atraktiivseks puhkekeskkonnaks I etapp
» Pärnu Jääfestival 2012
» Pärnu Linnavalitsuse strateegilise juhtimisvõimekuse arenguprogramm

Lõppenud koostööprojektid, milles Pärnu linn osales partnerina
» "LINNALEHMAD" ehk Pärnu linnas asuvate rannaniitude taastamine ning integreerimine linnakeskkonda (Restoration and public access of urban coastal meadow complex in Pärnu town)
» Noore vanema toimetuleku toetamine lapsehoiu teenuse pakkumise läbi
» Noore vanema toimetuleku toetamine töötuse ennetamiseks
» Pärnumaa loomemajanduse tugiüksuse käivitamine
» Pärnumaa kodanikuühiskond aktiviseerimas tööotsijaid – põlvkondadevaheline koostöö tandemmeetodil
» Omavalitsuste õigusalase võimekuse suurendamine
» Pärnumaa Keskkonnahariduskeskuse infrastruktuuri väljaarendamine
» CentralBalticCycling (Development and Improvement of Cycling Route Network in Central Baltic Area)
» Learning 2.0 - Collaborative learning in the Age of Web 2.0
» Läänemere rannikuala üleujutuste hoiatussüsteemi teostatavusuuring
» AGORA projekt
» Lääne-Eesti Külastuskeskus (Uus tn 4, Volikogu maja I korrus)
» Pärnumaa sihtkoha turundamise klaster
» Pärnumaa turismiturundusprojekt nr 1
» Pärnumaa turismiturundusprojekt nr 2
» Pärnumaa turismiturundusprojekt nr 3
» Pärnumaa noored hakkajad kogukonna toel tööle
» Sotsiaalhoolekande valdkonna täiendkoolituse süsteemi terviklik arendamine
» Avaliku halduse ja õigusloome kvaliteedi tõstmine osalevates omavalitsusüksustes
» Ettevõtlik pärnakas 2011/2012


Muud projektid

WHO Tervislike linnade projektid
» WHO Tervislike linnade PHAN WP6 projekt (European WHO Physical activity networking WP6 Networking on tools for physical activity planning and economic assessment)

Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetused
» Majandussidemete loomine Eesti, Rootsi ja Soome ettevõtete vahel (Establishing economic links with Ostrobotnia)
» Co-operational patterns between regional university colleges and local municipalities

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused
Lõppenud projektid
» HUKK-AP ehk Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm
» 30. Rahvusvaheliste Hansapäevade Majanduskonverents „Hansa + turism = Hansaturism"

Lõppenud koostööprojektid, milles Pärnu linn osales partnerina
» Pärnu linna ja lähiümbruse teemaplaneeringu koostamine
» Linnafoorumid

Kasvuhoonegaaside säästu andvad investeeringuprojektid 2010-2013
Eesti osaleb rahvusvahelise kliimamuutuse raamkonventsiooni Kyoto protokolli alusel toimivas heitmekvoodi kauplemissüsteemis. Vabariigi Valitsuse korraldusel suunatakse kasutamata saastekvoodi müügist laekunud raha muuhulgas kohalike omavalitsuste objektidele, mille hulgas on kaheksa Pärnu linna objekti. Kauplemisest saadud tulu on oma olemuselt ühekordne tulu, mida saab võtta kasutusele aastail 2010–2013. Tegemist on sihtotstarbeliste vahenditega, mida tohib kasutada üksnes kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele suunatud projektide ja toetusmeetmete rahastamiseks.

Pärnu objektid, mida renoveeritakse saastekvoodi müügist laekunud vahenditest:
» Pärnu Vanalinna Põhikooli võimla
» Pärnu Kunstide Maja õppehoone
» Pärnu Rääma Põhikool
» Vene Gümnaasium
» Lastead Pöialpoiss
» Ülejõe Lasteaed
» Pärnu Lasteaed Mai
» Pärnu Raeküla Vanakooli Keskus

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 403
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee