Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. Projektitööd koordineerib planeerimisosakonna arenguteenistus.

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


EL Regionaalarengu Fond horisontaalneProjekti nimi. Haapsalu mnt kergliiklustee
Projekti kood: EU50159

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020 prioriteetse suuna „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng” meetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng” tegevuste „Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine” eesmärkide elluviimiseks
Toetussumma: 264 913,20 EUR
Omafinantseering: 46 749,39 EUR
Projekti kogumaksumus: 311 662,59 EUR

Projektijuht: Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 1.06.2017– 1.08.2018

Projekti eesmärk
Pärnu linna ja Audru valla vahel tagatud head kergliikluse võimalused

Projektist
Haapsalu maanteel rekonstrueeritakse olemasolevat kergliiklusteed Siimu sillast kuni Audru valla piirini ja paigaldatakse valgustus. 1,5-kilomeetrine tee valmib 2017. aasta lõpuks.
Projekti tulemusena laienevad kergliiklemise võimalused, loodav kergliiklustee tagab ohutu ning mugava liikumisvõimaluse Pärnu linna ja Audru valla vahel.

Tee ehitamiseks on sõlmitud leping aktsiaseltsiga TREF Nord, omanikujärelevalvet teeb OÜ Toomtsentrum.

Lisainformatsioon
Mirje Auksmann
Pärnu Linnavalitsuse arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalneProjekti nimi: Kergliiklustee Pärnu kesklinna ja Lottemaa ühendamiseks (Pärnu osa)
Projekti kood: EU50161

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020 prioriteetse suuna „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng” meetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng” tegevuste „Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine” eesmärkide elluviimiseks
Toetussumma: 1 168 944,37 EUR
Omafinantseering: 206 284,31 EUR
Projekti kogumaksumus: 1 375 288,68 EUR

Projektijuht: Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 1.06.2017–31.12.2018

Projekti eesmärk
Pärnu kesklinna ja Tahkuranna valla vahel tagatud head kergliikluse võimalused

Projektist
Kergliiklustee Pärnu kesklinna ja Lottemaa ühendamiseks Pärnu osa on 9 km pikkune tee, mis kulgeb kesklinna sillast linnatänavaid pidi Pärnu ja Tahkuranna valla piirile Via Baltica ääres. Sealt edasi plaanib Tahkuranna vald ehitada kergliiklustee kuni Lottemaani. Tahkuranna vallal on hetkel käsil ettevalmistustööd ja loodetavasti valmib nende osa teest 2019.aastal. Kergliiklustee Pärnu linna piires valmib 2018. aasta sügisel. Erinevatel lõikudel on plaanis teha erinevaid töid: rekonstrueeritakse olemasolevat kergliiklusteed, tagatakse ohutud peale- ja mahasõidud, markeeritakse ning osaliselt ehitatakse välja uus tee koos valgustusega.

Projekti tulemusena laienevad kergliiklemise võimalused, loodav kergliiklustee tagab ohutu ning mugava liikumisvõimaluse Pärnu linna ja Tahkuranna valla vahel.

Tee ehitamiseks on sõlmitud leping aktsiaseltsiga TREF Nord, omanikujärelevalvet teeb OÜ Toomtsentrum.


Lisainformatsioon:
Mirje Auksmann
Pärnu Linnavalitsuse arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee 

el struktuuri ja investeerimisfondid horisontaalneProjekti nimi: Pärnu Vanalinna Põhikooli rekonstrueerimine
Projekti kood: 2014-2020.1.04.17-0045

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu Fond, meetme „Koolivõrgu korrastamine“ ja määruse „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014 – 2020“ alusel
Toetussumma: 2 852 214,70 EUR
Omafinantseering: 533 510,35 EUR
Projekti kogumaksumus: 3 385 725,05 EUR

Projekti elluviimise aeg: 02.07.2015-31.12.2017

Projekti eesmärgiks on Pärnu linna koolivõrgu korrastamine. Projekti tulemusena on Pärnu Vanalinna Põhikoolis nüüdisaegsed õppetingimused õpilase arengut toetavas õpikeskkonnas.

Pärnu Vanalinna Põhikool on üks kesklinnas asuvatest koolidest. Viimastel aastatel on kasvanud kesklinna piirkonnas elavate laste arv ja suurenenud surve selle piirkonna koolidele. Saja-aastane väärikas koolihoone on väga amortiseerunud ning vajab kaasajastamist.

Projekti raames rekonstrueeritakse ajalooline muinsuskaitseline hoone kaasaegseks 547 õppekohaga õppehooneks ja korrastatakse kooli ümbrus.
Samaaegselt rekonstrueeritakse kooli võimlahoone. Võimla tööde maksumus ei ole käesoleva projekti osa ja kõik kulud katab Pärnu linn.

Projekt on üks osa Pärnu linna 2012. a alustatud koolivõrgu ümberkorraldamise kavas.

Lisainformatsioon
Mirje Auksmann
Pärnu Linnavalitsuse arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

KIK logo RGB0 rahandusmin 3lovi est
Pärnu linna Tammsaare lasteaia energiatõhususe parandamine

Projekti nimi: Pärnu linna Tammsaare lasteaia energiatõhususe parandamine
Projekti kood: Kliima.1.01.17-0039

Projekti rahastamine: Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteem, määruse „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ alusel
Toetussumma: 350 664 EUR
Omafinantseering: 233 776 EUR
Projekti kogumaksumus: 584 440 EUR
Projekti elluviimise aeg: 2.01.2018–31.12.2019

Projekti eesmärk 
Pärnu Tammsaare Lasteaia hoonesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine viies lasteaiahoone energiaklassi C. Projekti tulemusena on lasteaia hoone rekonstrueeritud energiasäästlikumaks ning vähenenud on hoone ülalpidamiskulud.

Pärnu Tammsaare Lasteaia hoone on ehitatud 1968. aastal. Välisseintesse on aja jooksul tekkinud pragusid, hoone välisseinad on ebaühtlase ning vähese soojapidavusega ning leidub madalatemperatuurilisi külmasildasid. Hoonet on aegajalt renoveeritud ning hoones tervikuna on kütteperioodide vältel keskmine sisetemperatuur olnud soovituslikul tasemel (+21..+22ºC). Samal ajal jääb hoone keskmine ventileeritus allapoole vastavat normväärtust. Välisõhu kõrge niiskusetase sügisel ja kütmata ruumide suhteliselt madal temperatuur soodustavad välisseinte külmade piirkondade küllastumist niiskusega ja hallituse tekkimist.

Projekti elluviimise tulemusena saavutatakse hoones kvaliteetne sisekliima. Hoone saavutab peale kõigi renoveerimistööde kompleksset teostamist energiamärgise klassi C (arvutuslik ETA 184 kWh/m2a).

Lisainformatsioon
Ago Raudsepp
Pärnu Linnavalitsuse ehituse peaspetsialist
444 8313
ago.raudsepp[at]lv.parnu.ee

KIK logo RGB0 rahandusmin 3lovi est

Pärnu linna Kastani lasteaia energiatõhususe parandamine


Projekti nimi: Pärnu linna Kastani lasteaia energiatõhususe parandamine
Projekti kood: Kliima.1.01.16-0011

Projekti rahastamine: Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteem, määruse „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ alusel
Toetussumma: 357 279 EUR
Omafinantseering: 238 186 EURProjekti kogumaksumus: 595 465 EUR

Projekti elluviimise aeg: 03.07.2017-31.12.2018

Projekti eesmärk
Pärnu Kastani Lasteaia hoonesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine viies lasteaiahoone energiaklassi C. Projekti tulemusena on lasteaia hoone rekonstrueeritud energiasäästlikumaks ning vähenenud on hoone ülalpidamiskulud.

Pärnu Kastani Lasteaia hoone on ehitatud 1984. aastal. Renoveerimistöid välisfassaadi ega sokli osas pole ehitamise ajast teostatud. Välisseintesse on aja jooksul tekkinud pragusid, krohvkate on hakanud pudenema, seintes leidub madalatemperatuurilisi külmasildasid. Vundamendi amortiseerumise tõttu on I korruse põrandad külmad. Hoones tervikuna on kütteperioodide vältel keskmine sisetemperatuur olnud soovituslikul tasemel (+21..+22ºC). Samal ajal jääb hoone keskmine ventileeritus allapoole vastavat normväärtust. Välisõhu kõrge niiskusetase sügisel ja kütmata ruumide suhteliselt madal temperatuur soodustavad välisseinte külmade piirkondade küllastumist niiskusega ja hallituse tekkimist.

Projekti elluviimise tulemusena saavutatakse hoones kvaliteetne sisekliima. Hoone saavutab peale kõigi renoveerimistööde kompleksset teostamist energiamärgise klassi C (arvutuslik ETA 184 kWh/m2a).

Lisainformatsioon
Ago Raudsepp
Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonna
ehituse peaspetsialist
444 8313
ago.raudsepp[at]lv.parnu.ee

 

Projekti nimi: Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Pärnu linnas
Projekti kood: 2014-2020.6.03.17-0037el uhtekuuluvusfond horisontaalne
Projekti rahastamine: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond
Toetussumma: 1 808 520 EUR
Omafinantseering: 775 080 EUR
Projekti kogumaksumus: 2 583 600 EUR
Projekti elluviimise aeg 1.05.2017 – 31.10.2019

Projekti eesmärgiks on korrastada Pärnu linnas tänavavalgustuse taristu, mille tulemusel tänu kaasaegsele valgustile ja juhtimistehnoloogiale väheneb energia kasutamine.

Projekt panustab meetme tegevuse väljundnäitajate saavutamisse:

KIK logo RGB- tänavavalgustuses elektrienergia tarbimise vähenemine;
- renoveeritud tänavavalgustuspunktide arvu suurenemine;
- arvestuslik süsihappegaasi (CO2) vähenemine aastas.

Projektiga saab Pärnu linna tänavavalgustus juurde energiasäästliku, LED lampidega valgustuse ulatuslikuma terviklahenduse. Asendatakse amortiseerunud kaabelliinid, paljasjuhtmeõhuliinid, ohtlikud betoonpostid ja vahetatud saab 1037 valgustit/tänavavalgustuspunkti kesklinna, Mai elupiirkonna ja linnast väljuva suuna (Riia mnt, Paide mnt) tänavatel.

Uuendatud tänavavalgustus on visuaalselt parem ning ühtlasem, betoon (puit) postidel paiknevad õhukaabelliinid on asendatud maakaabelliinidega. Öisel ajal, minimaalse liikluse korral, on võimalik elektrienergiat täiendavalt säästa valgustugevuse vähendamisega (reguleerimisega). Projekti realiseerimisega ja kaasaegsetele LED-valgustitele üleminekuga väheneb märgatavalt elektrienergia tarbimine ning kohalik omavalitsus saab korraliku tänavavalgustuse taristu, millega kaasneb rahaline kokkuhoid väheneva elektritarbimise ja hoolduse vallas.

Lisainformatsioon
Jaan Põlma
Pärnu Linnavalitsuse majandusoskaond
tehnovõrkude peaspetsialist
444 8317
jaan.polma[at]lv.parnu.ee

eas logoProjekti nimi: Domineeriva linnakeskusega ühinevate omavalitsuste juhtimismudel
Projekti kood: EU50885

Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfond
Projekti rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Haldusvõimekus“ meetme " Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu” tegevuse „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus” eesmärkide elluviimiseks.el sotsiaalfond horisontaal
Toetussumma: 22 680,00 EUR
Omafinantseering: 3 402,00 EURProjekti kogumaksumus: 19 278,00 EUR

Projektijuht: Meelis Kukk
Projekti elluviimise aeg: 01.04.2017 – 30.12.2017

Projekti eesmärk: Välja töötada hästi struktureeritud ja tõhusad poliitikasisendite kanalid eri kodanikeühendustelt, kogukondadelt, asutustelt, erasektorilt jne Pärnu linna kui omavalitsuse strateegiatesse.

Projekti tulemusena saadakse analüüs ja juhtimismudel, mis on aluseks avatud valitsemise põhimõtete rakendamisele nii Pärnu linna (omavalitsuse) põhimääruses kui tema arengustrateegiates. Pikas perspektiivis- tasakaalustatud linnavalitsuse ja osavallakeskuste (ning hallatavate asutuste) muster, mis tagab vajaliku tsentraliseerimise ja otstarbeka detsentraliseerimise. Selliste lahenduste rakendamine teistes Eesti regioonides, võimude kaugenemise hirmude maandamine.


Lisainformatsioon:
Sirje Allmaa
Pärnu Linnavalitsuse arenguprojektide koordinaator
444 8357
sirje.allmaa[at]lv.parnu.ee


Projekti nimi: Kõrgenenud hooldusvajadusega täiskasvanu päevahoiuteenuse inventari soetamine
Projekti kood: EU51202

Projekti rahastamine: Regionaalsete investeeringutoetuste programmi rahastatakse Eesti riigieelarvesse laekuvast hasartmängumaksust. Programmi vahenditest toetatakse regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks.

Toetussumma: 10 122,75 eurot
Omafinantseering: 3 374,25 eurot
Projekti kogumaksumus: 13 497,00 eurot

Projektijuht: Viktooria Hrabrova
Projekti elluviimise aeg: 15.06.2017–30.11.2017

Projekti eesmärk: Pärnu linna ja maakonna sotsiaalteenuste kättesaadavuse parandamine parema kvaliteedi tagamise kaudu kõrgenenud hooldusvajadusega täiskasvanud puudega inimestele ja nende peredele.

Projektist
Projekti raames soetatakse Pärnu Linnavalitsuse allasutuse Pärnu Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskuse (Riia mnt 70) hoonesse puudega täiskasvanu päevahoiuteenuse osutamiseks vajalikku inventari. Kõrgenenud hooldusvajadusega täiskasvanu päevahoiuteenuse elluviimisega toetatakse omastehooldajaid.
RM EAS logo reg toetuseks vaike


Lisainformatsioon:
Sirje Allmaa
Pärnu Linnavalitsus
arenguprojektide koordinaator
444 8357
sirje.allmaa[at]lv.parnu.ee

Projekti nimi: Pärnu kesklinna kaitsealuste parkide dendroloogiliste hinnangute ja hoolduskavade koostamineKIK logo RGB
Projekti kood: 3-2_7/5447-1/2016

Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 8 316 EUR
Omafinantseering: 924 EUR
Projekti kogumaksumus: 9 240 EUR

Projektijuht: Terje Prisk
Projekti elluviimise aeg: 01.07.2016–16.01.2016

Projekti eesmärk: Saada ülevaade Pärnu kesklinna parkides - Lydia Koidula park, Vanapark ja Vabaduse park, olemasoleva kõrghaljastuse ja põõsarinde seisukorrast, mille tulemusena valmivad parkide puistute hoolduskavad, mis on aluseks edasiste hooldustööde planeerimisel.

Projektist
Pärnu on eelkõige tuntud kui parkide- ja alleede rikas kuurortlinn, mistõttu on olemasolevatele haljasaladele alati suurt tähelepanu pööratud.
Pärnu kesklinna pargid - Lydia Koidula park, Vanapark ja Vabaduse park on Pärnu kesklinna haljasala südameks. Pargid on keskmise liigirikkusega, kuid eriliseks võib pidada Lydia Koidula pargi ajaloolise planeeringuga kujundust. Lydia Koidula park rajati 1928 aastal linna endise kindlusvalli tasandatud osale. Vanapark on vanim Pärnu avalik park väljaspool kindlusvööndit. Kogu pargis on väärtuslikud vanad puud. Võidu park on ühendatud Vanapargiga Vanapargi allee kaudu ning seetõttu tuleb neid käsitleda kui ühtse tervikuna. Projekti raames koostatakse parkidele dendroloogilised inventuurid ja hoolduskavad. Hoolduskava võimaldab teha parkides vajalikke hooldustöid hoolduskavas ettenähtud prioriteetide alusel.

Lisainformatsioon
Terje Prisk
Pärnu Linnavalitsus
haljastuse spetsialist
444 8308
terje.prisk[at]lv.parnu.ee

Projekti nimi: Niidu maastikukaitsealal hooldustööde läbiviimineKIK logo RGB
Projekti kood: 3-2_7/5446-1/2016

Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 8 830,80 EUR
Omafinantseering: 981,20 EUR
Projekti kogumaksumus: 9 812 EUR

Projektijuht: Terje Prisk
Projekti elluviimise aeg: 01.05.2016–31.12.2016

Projekti eesmärgiks on Niidu maastikukaitseala kaitsekorralduskava esimeste aastate prioriteetsemate tööde läbiviimine. Võsa -ja harvendusraie, osaliselt vaadete avamine, tee äärte puhastamine võsast ja ohtlikest puudest. Murdunud puude koristus kaitsekorralduskavaga ettenähtud aladelt. Prügi koristamine Ringtee metsast.

Projektist
Niidu maastikukaitse ala asub Pärnu linnas ja selle pindala on 84,5 ha. Niidu mets on oluline
roheala, millel on lisaks loodusväärustele ka visuaalne ja rekreatsiooniline tähtsus. Niidu metsa ala
kasutatakse juba aastaid õppe-eesmärgil.

Puisniidud ja jõeäärsed niidud puhastatakse võsast, et edaspidi oleks võimalik teostada niitmist.
Võsaraie ning võssa kasvanud niitude puhastamisega suurendatakse niidetavaid alasid. Alustatakse
vaadete avamisega Tammiste teelt Pärnu jõele ja jõelt Jaansoni rajale ning eksponeeritakse
väärtuslikud puistud.

Lisainformatsioon
Terje Prisk
Pärnu Linnavalitsus
haljastuse spetsialist
444 8308
terje.prisk[at]lv.parnu.ee

Projekti nimi: Pärnu Rannapargi hoolduskava järgsed hooldustöödKIK logo RGB
Projekti kood: 3-2_7/5444-1/2016

Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 8578,80 EUR
Omafinantseering: 953,20 EUR
Projekti kogumaksumus. 9 532 EUR

Projektijuht Terje Prisk
Projekti elluviimise aeg: 01.07.2016–01.11.2016

Projekti eesmärgiks on kaitsealuses Pärnu rannapargis tagada kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna säilimine ning puude kasvutingimuste parandamine.

Projektist
2016.a. hooldustööd viiakse läbi vastavalt Pärnu rannapargi hoolduskavale aastatel 2016-2025. Pargi puude elujõulisuse ja ohutuse tagamiseks teostatakse käesoleva projekti raames hoolduslõikus 187-le puule, lisaks paigaldatakse vajalik stabiliseerimissüsteem ühele puule. Kogu pargi alalt likvideeritakse 38 surnud ja ohtliku puud koos 34 kändude freesimisega.

Lisainformatsioon
Terje Prisk
Pärnu Linnavalitsus
haljastuse spetsialist
444 8308
terje.prisk[at]lv.parnu.ee

Projekti nimi: Pärnu linnas Uus-Sauga 56 ja Mõisavahe 2 kinnistutel paiknevate endisaegsete sõjaväehoonete lammutamineKIK logo RGB
Projekti kood: 3-2_6/5448-4/2016

Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma. 18 027 EUR
Omafinantseering. 2 003 EUR
Projekti kogumaksumus: 20 030 EUR

Projektijuht Sigrit. Kasemets
Projekti elluviimise aeg: 01.07.2016–31.10.2016

Projekti eesmärk: Lammutada kasutuseta seisvad ja maastikupilti kahjustavad endised sõjaväehooned (töökoda, kasarmu, poolik ehitis, söökla, garaaž, soojatrass) Pärnu linnas Uus-Sauga 56 ja Mõisavahe 2 kinnistutel.

Projektist
Projekti tulemusena likvideeritakse kasutud, ohtlikud ja maastikupilti rikkuvad hooned Pärnu linnas. Piirkonda kasutatakse jalutamise/tervisespordi paigana. Tulevikus jääb ala Loode-Pärnu tööstusküla piirkonda ning ala on kavandatud vaba-aja veetmise ja suurürituste korraldamise kohaks.

Lisainformatsioon
Sigrit Kasemets
Pärnu linnavalitsus 
keskkonna peaspetsialist
444 8307
sigrit.kasemets[at]lv.parnu.ee

Projekti nimi: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine (2016)KIK logo RGBProjekti kood: 3-2_6/5445-1/2016

Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 14 196 EUR
Omafinantseering: 1 577,46 EUR
Projekti kogumaksumus: 15 773,46 EUR

Projektijuht Sigrit Kasemets
Projekti elluviimise aeg 01.04.2016–31.10.2016

Projekti eesmärgiks on nõuetekohaselt käidelda ja taaskasutusse suunata Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlikud jäätmed

Projektist
Käesoleva projekti raames käideldakse Pärnu linna elanike poolt ise jäätmejaama (aadressil Raba tn 39) ja prügilasse (Paikuse vald, Põlendmaa küla) toodud ohtlikke jäätmeid. Projekti abil vähendatakse potentsiaalset keskkonnareostuse ohtu, kuna ohtlike jäätmete nõuetekohasele käitlusele suunamisega välditakse nende sattumist loodusesse või olmejäätmete hulgas prügilasse. Projektiga kaasneva teavitustöö abil suurendatakse inimeste keskkonnateadlikust (sh ohtlike jäätmete lahuskogumise vajalikkusest kui ka käitlusvõimalustest) ja vähendatakse negatiivset mõju looduskeskkonnale.

Lisainformatsioon
Sigrit Kasemets
Pärnu linnavalitsus 
keskkonna peaspetsialist
444 8307
sigrit.kasemets[at]lv.parnu.ee

Projekti nimi: Väike-Posti tn lasteaia rajamineeaselreg
Projekti kood: EU50199

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu Fond. Projekti rahastatakse vastavalt „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng“ meetme "Linnapiirkondade jätkusuutlik areng" tingimustele
Toetussumma: 836 009,28 EUR
Omafinantseering: 147 531,06 EUR
Mitteabikõlbulik osa: 2 792,81 EUR
Projekti kogumaksumus: 986 333,15EUR

Projektijuht: Katrin Alliku
Projekti elluviimise aeg: 30.06.2016 –31.05.2017

Projekti eesmärk: Projekti raames luuakse 68 uut lasteaiakohta, mis annab võimaluse ca 136 lapsevanema töö­ ja pereelu sujuvaks korraldamiseks ning laste heal tasemel hoiuks. Paranb lapsevanemate tööhõives osalemise määr ning väheneb tööpuudus Pärnu linnas.

Projektist:
Pärnu kesklinnas aadressil Väike-Posti 8a rekonstrueeritakse 1963. aastal lasteasutuseks ehitatud (ent 1999. aastast suletud) hoone ning luuakse 2 sõime- ja 2 aiarühma, et parandada lapsevanemate tööhõives osalemise võimalusi ning luua kesklinnas lodulähedasi laste hoidmise võimalusi.

Pärnu linn näeb lasteaia ja –hoiukohtade juurde loomise vajadust tulenevalt:
- kohata laste järjekorrast
- erivajadustega laste arvu suurenemisest ning nendele spetsiifiliste/väiksemate rühmade loomise vajadusest
- ruumipuudusest (2025.a kehtima hakkavate nõuete kohaselt peab lapse kohta olema rühmas mööblivaba pinda 4m2; hetkel on see nõue täidetud Pärnus vaid 1 lasteaia puhul).

Käesoleva projekti raames olemasolev hoone rekonstrueeritakse; rajatakse uued vee- ja kanalisatsioonisüsteemid ning küttesüsteemid; ehitatakse kaasaegsetele nõuetele vastavad 4 rühmatuba (eraldi mängu- ja magamistoad), 2 saali, personali abiruumid; maja saab vajaliku siseinventuuri; õuealale rajatakse haljastus, mänguväljakud ja varjualune.

Lisainformatsioon:
Katrin Alliku
Pärnu Linnavalitsuse 
linnaarengu peaspetsialist
444 8362
katrin.alliku[at]lv.parnu.ee

Projekti nimi:  Liivi teed ja Paide mnt ühendav kergliiklusteeeaselreg
Projekti kood: EU50162

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020 prioriteetse suuna „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng” meetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng” tegevuste „Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine” eesmärkide elluviimiseks
Toetussumma: 97 919,15 EUR
Omafinantseering: 17 279,85 EUR
Projekti kogumaksumus: 115 199 EUR

Projektijuht: Sirje Allmaa
Projekti elluviimise aeg: 30.06.2016 – 30.06.2017
Projekti eesmärk: Pärnu kesklinna ja Paikuse valla vahel tagatud head kergliiklustee võimalused


Projektist
Projekti raames ehitatakse uus kergliiklustee koos valgustusega Videviku tänavale. Ca 0,7 km pikkune kergliiklustee ühendab Liivi tee ja Paide maantee, millega luuakse ühendus ning tagatakse head kergliiklustee võimalused Paikuse valla ja Pärnu linna vahel.

Projekti tulemusena avardub linnakeskkonna kasutusvõimalus, loodav kergliiklustee tagab ohutu ning mugava liikumisvõimaluse Pärnu linna ja Paikuse valla vahel.
Ehitusprojekt telliti alla lihthanke piirmäära jääva hanke tulemusena ettevõttelt OÜ Teehoiu Partnerid.

Kergliiklustee ehitamiseks viidi läbi lihthange, mille tulemusena sõlmiti hankeleping ühispakkujate MKM Infra OÜ ja Nordlin Ehitus OÜ-ga.
Omanikujärelevalvet teostab P. P.  Ehitusjärelevalve OÜ.


Lisainformatsioon:
Sirje Allmaa
Pärnu Linnavalitsuse 
arenguprojektide koordinaator
444 8357
sirje.allmaa[at]lv.parnu.ee 

Projekti nimi: Pärnu Linnavalitsuse avalike teenuste ja protsesside analüüsi läbiviimineEL Regionaalarengu Fond horisontaalneProjekti kood: 2014-2020.12.03.16-0080

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Haldusvõimekus” meetme „Avalike teenuste pakkumuse arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord“ tingimustele
Toetussumma:  32 300 EUR
Omafinantseering: 5 700 EUR (kohustuslik), 2 622,40 EUR (projekti maksumust ületav)
Projekti kogumaksumus: 40 622,40 EUR

Projektijuht: Tiina Roht
Projekti elluviimise aeg: 22.08.2016 kuni 01.03.2017

Projekti eesmärk: Pärnu Linnavalitsuse avalike teenuste protsesside kaardistamine ja analüüs.

Projekti tulemusena tekib:
1. ülevaade organisatsiooni efektiivsusest teenuste osutamisel (sh teenustele protsesside tunnuste määramine ja teenuskaartide koostamine; protsesside kaardistus; teenuste ja infosüsteemide seoste tuvastamine; tegevustes vajalike vastutuste, pädevuste ja rollide piiritlemine; protsesside jaotamine klassidesse, teenuste kasutamise sageduse ja sesoonsuse ülevaade; kogu Eesti olemasoleva olukorra ülevaade KOV-ide teenuste arendamise ja lahenduste kasutamise kohta),
2. teenuste ümberkorraldamise plaan, mis peab hõlmama visiooni IKT tõhusama rakendamise kohta, hinnatud avalikud teenused, tuvastatud kiired võidud (sh tegevuste automatiseerimisvõimaluste tuvastamine; protsesside optimeerimisvõimaluste tuvastamine; protsesside eest vastutavate isikute tuvastamine; protsessi tegevuste ajakulu määramine ning tegevusmahtude hindamine; tegevustele kuluva aja mõõtmine, sh tööaja kaardistus; lahknevusanalüüs ning probleemide prioretiseerimine),
3. organisatsiooni teadmine kitsaskohtadest ja sellest, mida on vaja muuta, et avalikke teenuseid paremini pakkuda,
4. prototüüp ühe teenuse pakkumiseks, kasutades IKT lahendusi.

Lisainformatsioon:
Tiina Roht
Pärnu Linnavalitsuse linnasektretär
444 8222
tiina.roht[at]lv.parnu.eeProjekti nimi: Loode-Pärnu tööstusala II etapi tänavavõrgu rajamine
Projekti kood: EU50100

Projekti rahastamine:  Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tingimustele
Toetussumma: 1 646 754,30 EUR
Omafinantseering: 290 603,70 EUR
Mitteabikõlbulik osa: 483 623 EUR
Projekti kogumaksumus: 2 420 981EUR

Projektijuht: Anneli Lepp
Projekti elluviimise aeg: 29.02.2016 –30.09.2017

Projekti eesmärk Pärnu elu - ja töökeskkond on atraktiivne. Välja on arendatud uus terviklik ettevõtluskeskkond. Tagatud piirkonna head ühendused kõigi Pärnu põhi teedevõrkudega. Tagatakse kvaliteetsed ligipääsud nii elamupiirkonna - kui ka põhimaanteega.

Projektist
Loode-Pärnu tööstusala on endise sõjaväelennuvälja teenindusteerritoorium, mis oli suletud ala. Loode-Pärnu arenduspiirkond hõlmab nii tööstus-, ärimaad kui ka kahte uut elamupiirkonda.

2013. aastal käivitati Loode-Pärnu I etapp ning ehitati ettevõtluskeskkonna jaoks vajalik infrastruktuur. 2015. aastal on I etapi tööd lõpetatud.
Loode-Pärnu II etapiga arendatakse välja terviklik atraktiivne tööstusala piirkond. Projekti raames luuakse vajalik ligipääs ja tehniline infrastruktuur 21 kinnistule, mille kogu pindala on 191 444 m2. Ühendatakse Pärlimõisa tee Voorimehe tänavaga, Pärlimõisa tänav Ankru tänavaga, mis omakorda loob paremad ühendused Vana-Sauga tänavaga.

Lisaks mitteabikõlbuliku osana ehitatakse välja ettevõtjatele vajalik vee- ja kanalisüsteemid. Loodud on kvaliteetne ning ettevõtjale atraktiivne ettevõtluspiirkond. Tööstusala sidustatakse piirkonda ümbritseva elamupiirkondadega (jalg- ja jalgrattateede kaudu) ning lahendatakse ära teedevõrk. Arendatav tööstusala on kompaktne ning kergesti ligipääsetav nii klientidele kui ka tarnijatele.


Lisainformatsioon:
Anneli Lepp
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguteenistuse juhataja
444 8361
anneli.lepp[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Projekti nimi: "Keskkonnakeemia laboris" õppeprogrammid Pärnu Linna 8. ja 9. klassi õpilastele
Projekti kood: 3-2_2/5927-1/2016

Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 12 890 EUR
Omafinantseering: 0 EUR
Projekti kogumaksumus: 12 890 EUR

Projektijuht: Virve Laube
Projekti elluviimise aeg: 1.08.2016–12.04.2018

Projekti eesmärk: pakkuda Pärnu linna 8. ja 9. klassi õpilastele võimalust saada osa praktilisest õppetööst PERNOVA Loodusmaja keskkonnakeemia laboris. Õppetöö tulemusena suureneb õpilaste konkurentsivõime olümpiaadi tulemuslikkuses ning laienevad õpilase üldoskused antud aine valdkonnas. Suurenevad ja kinnistuvad teadmised läbi praktiliste tegevuste.

Projektist
Projekti raames viiakse läbi keskkonnakeemia laboris õppepraktikumid, mille käigus sooritatakse ettevalmistatud praktilise loomuga keskkonnakatseid.
Projektis osalevad Pärnu koolid: Tammsaare kooli 8 ja 9 klass, Ülejõe kooli 8 ja 9 klass, Raeküla kooli 8 ja 9 klass, Toimetulekukooli 8 ja 9 klass, Täiskasvanute Gümnaasiumi 8 ja 9 klass, Sütevaka humanitaargümnaasiumi 8 ja 9 klass.

Lisainformatsioon
Virve Laube
Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna
Üldhariduse peaspetsialist
444 8256
virve.laube[]atlv.parnu.ee

KIK logo RGB

Projekti nimi: NonHazCity - Innovative management solutions for minimizing emissions of hazardous substances from urban areas in the Baltic Sea Region (Uuenduslikud lahendused linnades tekkivate ja Läänemerre juhitavate ohtlike ainete heidete vähendamiseks)

Projekti rahastamine: Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist programmi „INTERREG Baltic Sea Region Programme 2014-2020“ vahenditest
Projekti kogumaksumus: 715 081,05 EUR
Toetussumma Pärnule: 80 574,90 EUR (s.o. toetuse osa Pärnu tegevustele)
Pärnu linna kaasfinantseering: 14 219,10 EUR
Projekti kogumaksumus Pärnule: 94 794 EUR (s.o. kogumaksumus Pärnu tegevuste osas)

Projekti juhtpartner: Stockholmi linn
Projektijuht: Tonie Wickman
Projektijuht Pärnus: Sigrit Kasemets
Projekti elluviimise aeg: 1.03.2016–28.02.2019
Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on demonstreerida võimalusi, kuidas omavalitsused saavad vähendada Läänemerre sattuvate prioriteetsete ohtlike ainete ja teiste saasteainete hulka linnapiirkondades.

Projektist
Ohtlikke aineid leidub praktiliselt igas sünteetilises aines, nt kosmeetikatoodetes, kodukeemias, riietes, kodutekstiilides, ehitusmaterjalides, ravimites jne. Seetõttu satub igast kodumajapidamisest, teenindusasutuses ja tootmisettevõttest vette ohtlikke aineid. Reoveepuhastusprotsess ei suuda enamikke ohtlikke aineid (nt raskemetalle ja nende ühendeid, antibiootikumide jääke jpm) veest eraldada, mistõttu satuvad need loodusesse, kus need kogunevad veeorganismides ning jõuavad lõpuks ringiga inimeste toidulauale. Kuna reoveepuhastusprotsessis ohtlike ainete eemaldamine on ülimalt keeruline ja väga kallis, on vajalik tõsta elanike ja ettevõtete teadlikkust ning parandada käitumisharjumusi.

Projekti raames arendatakse uuenduslikke juhtimisstrateegiaid, et vähendada ohtlike ainete heitkoguseid Läänemerre ning väärtustada omavalitsustes rohelist mõttelaadi ja rohelist majandust. Tehakse kindlaks ohtlike ainete allikad ning rakendatakse otseseid meetmeid heidete vähendamiseks. Projekti tähtsateks aspektideks on kohalike sidusrühmade kaasamine ja elanike teadlikkuse tõstmine. Partner-omavalitsustest saavad eeskujulikud näited ohtlike ainete heidete ohjamisel ja rohelise elukeskkonna tagamisel Läänemere piirkonnas. Teavitatakse kohalikke elanikke ja ettevõtjaid keskkonda sattuda võivatest ohtlikest ainetest ning ohtlike ainete kasutamise piiramisest kodumajapidamistes ja ettevõtetes.

Koostöös AS-ga Pärnu Vesi selgitatakse välja Pärnu piirkonnas olulisemad ohtlikud ained, mille heitkoguseid on esmatähtis vähendada ning töötatakse välja konkreetne tegevusplaan Pärnu piirkonna jaoks vähendamaks Pärnu lahte juhitavate ohtlike ainete heitkoguseid.

Projekti tulemused:
- Teadlikkuse kasv ohtlike ainete allikatest omavalituse töötajate, juhtide ja elanike seas;
- Konkreetsed plaanid ennetamaks ohtlike ainete jõudmist veekeskkonda;
- Kohaliku omavalitsuse teadlik tegevus keskkonnareostuste ennetamisel, roheline mõtteviis;
- Koostöö erinevate tasandite vahel keskkonnareostuste ennetamisel.

Projektis osaleb 18 partnerit Rootsist, Soomest, Lätist, Leedust, Poolast, Saksamaalt ja Eestist, sh Pärnu linn ja AS Pärnu Vesi.

Lisainformatsioon:
Sigrit Kasemets
keskkonna peaspetsialist
444 8307
sigrit.kasemets[at]lv.parnu.ee

IR BSR logo EU supplement horizontal 500pix

Projekti nimi: 30. Rahvusvaheliste Hansapäevade Majanduskonverents „Hansa + turism = Hansaturism“
Projekti kood: EU30478

Projekti rahastamine: Norra – EMP Regionaalarengu toetusskeem
Toetussumma: 165 405 EEK
Omafinantseering: 110 271 EEK
Projekti kogumaksumus: 275 676 EEK

Projektijuht : Anneli Lepp
Projekti elluviimise aeg: 01.09.2009 – 31.10.2010
Projekti eesmärk: Eesti ja teiste (rahvusvaheliste) hansalinnade vaheliste ärikontaktide soodustamine ning ettevõtjate vahelise koostöö tõhustamine; konkurentsivõime tõstmise eesmärgil hansaturismialaste kogemuste vahetamine.

Projektist
Projekt viidi ellu Pärnus 2010. aastal toimunud 30. Rahvusvaheliste Hansapäevade raames. Majanduskonverents keskendus hansaturismi teemale ja kutsus hansapäevadel osalejaid arutama selle üle, kuidas väärtustada ja jäädvustada hansalinnade kultuuripärandit ning siduda seda teemat turismi arenguga.

Konverentsil tõstatati küsimus hansaturismiettevõtjate võrgustiku vajadusest ja selle käivitamise võimalustest. Aruteludel selgus, et kui ajalooline hansavõrgustik oli esmalt kaupmeeste, seejärel gildide ja alles siis linnade ühendus, siis saamaks hansaturismi arengule vajaliku hoo ja sisu, tuleks mõnes mõttes ajaloolise hansavõrgustiku kujunemise protsess tagurpidi pöörata – linnade võrgustikust vastavate turismikatusorganisatsioonide koostöövõrgustikuks ja ettevõtete koostöökoosluseks.

Projekti olulisim tulemus on tugevema koostöövõrgustiku tekkimine Hansa võrgustikku kuuluvate ettevõtjate vahel ning avaliku sektori vahel, kes otseselt vastutavad piirkonna ettevõtluse arengu eest. Majanduskonverentsi tulemusena sündisid ühiste projektide ideed, mida üheskoos ellu viiakse.


Lisainformatsioon
Anneli Lepp
Pärnu linnavalitsuse 
arenguteenistuse juhataja
444 8361
anneli.lepp[at]lv.parnu.ee

Projekti nimi : HUKK-AP ehk Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm

Projekti rahastamine: Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanism. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“.

Toetussumma Pärnule: 73 131,97 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 19 382,17 EUR
Projekti kogumaksumus: 475 333,14

Projekti juhtpartner: SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
Projekti partnerid: Pärnu Linnavalitsus, MTÜ VitaTiim, Tartu Linnavalitsus, MTÜ Urban Style
Projektijuht: Marit Kannelmäe-Geerts
Projekti elluviimise aeg: 1.02.2014–30.04.2016
Projekti eesmärk: Huvihariduse ja huvitegevuse võimalused riskinoortele kättesaadavamaks muutunud ning loodud tingimused ja toimivad lahendused riskinoorte süsteemseks kaasamiseks ja osalemiseks huvihariduses.

Projektist
Projekti tegevused viiakse ellu järgmistes põhisuundades:
1) Huvikoolide võimekuse suurendamine riskinoorte süsteemseks kaasamiseks huviringidesse sh koolitustegevused ja kovisioon huvikoolide töötajatele ning õppevara igapäevatöö toetamiseks; olemasolevate ja uute õppevormide ja –meetodite arendamine huvikoolides
2) Riskinoorte kaasamine huviringidesse. Pärnu kaasab riskinoori huvikooli tavagruppidesse, moodustab HEV õpilastele ja LÕK õpilastele väikegrupid ja võimaldab erivajadustega noortele individuaalõpet huvikoolis. Tugispetsialistide kaasabil jõuab riskinoor huvikooli.
3) Huvitegevuse propageerimine uute (prioriteetsete) sihtgruppide kaasamise eesmärgil. Lisaks noortele peetakse teavitustegevustes silmas lapsevanemaid, õpetajaid ning teisi riskinoortega töötavaid spetsialiste.

Programmist „Riskilapsed ja –noored“
Programm on osa Haridus- ja Teadusministeeriumi üldisest strateegilisest tegevusest, mis on suunatud laste ja noorte heaolu parandamisele, formaalharidussüsteemi ja noorsootöö mitmekesistamisele ning selle abil ka ennetustööle. Koostöös HTMiga viib programmi ellu Eesti Noorsootöö Keskus, programmi partneriteks on Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium ning Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga. EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

Pärnu HUKK- AP tegevused 01.02.2014–31.12.2015
- Projekti tulemused
- Projekti tulemuste ja mõju-uuring

Lisainformatsioon:
- Programmi veebileht
- MÕF - mitteformaalne.ee
- Euroopa Noorte huvihariduse blogi
- Facebook

Reine Tapp
Pärnu poolne projektijuht
Pärnu linnavalitsuse noorsoonõunik
444 8255
reine.tapp[at]lv.parnu.ee

HUAKK partnerid 2014 01

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8330
faks 444 8331
areng[at]lv.parnu.ee

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 403
444 8357
sirje.allmaa[at]lv.parnu.ee