Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. 

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Projekti nimi: Pärnu Toimetulekukooli õueala kujundamine arendavaks õpikeskkonnaks I etapp
Projekti kood: EU45359

Projekti rahastamine: Regionaalsete Investeeringutoetuste andmise programm
Toetussumma: 31 949,23 EUR
Omafinantseering: 20 082,77 EUR
Kaasfinantseering (MTÜ Pärnu Toimetulekukooli Toetajate Ühing): 1015,2 EUR
Projekti kogumaksumus: 53 047,2 EUR

Projektijuht: Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 1.06.2013-31.10.2013
Projekti eesmärk: Kaasaja nõuetele vastava turvalise õpikeskkonna loomine Pärnu linnas. Projekti tulemusena tagatakse vajalikud arenguvõimalused sügava puudega lastele.

Projektist
Pärnu Toimetulekukoolis õpivad mõõduka, raske ja sügava vaimu- ja/või liitpuudega õpilased, kes vajavad arendavat õpikeskkonda nii siseruumides kui õuealal. Olemasolev õueala ei vasta kooli vajadustele ning alal tuleb teostada ulatuslikke ümberkorraldusi. Lähtudes laste vajadustest on seatud eesmärgiks luua turvaline õpikeskkond, mis vastaks tingimustele: loov, multifunktsionaalne, esteetiline, arendav, aasta läbi funktsioneeriv. Õueala on planeeritud kasutamiseks 7-20 a vanuses erivajadustega Toimetulekukooli õpilastele nii õppeeesmärgil kui puhkealana.

Ala kujundamisel on arvestatud liikumiseks ratastooli kasutatavate liikumispuuetega õpilaste vajadustega. Planeeritav Pärnu Toimetulekukooli õueala tekitab olulisemalt lapsesõbralikuma õpikeskkonna, annab lastele võimaluse mängida koos teistega ja samas pakub valikut, kus iga laps saab leida sobivaid väljakutseid ja tunda saavutust. Projekti tegevuste tulemusena muutub Pärnu Toimetulekukooli õueala korrastatuks, paigaldatakse 11 mõõduka, raske ja sügava vaimu- ja/või liitpuudega lastele sobivat atraktsiooni ja õuesõppeks vajalik varjualune, pargipingid, jalgrattahoidja, prügikast, teostatakse pinnakattetööd.

Tööde tellimiseks viidi läbi lihtmenetlusega riigihange, mille tulemusena sõlmiti ehitustööde leping LVeix Ehitus OÜ-ga. Mullatööd teostas SKM Haljastus OÜ ja omanikujärelevalvet teostas FIE Enno Tammekivi.

Lisainformatsioon
Mirje Auksmann
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

eas sisemin logod valgel2x1
toimetulekukooli ouealatoimetulekukooli oueala2

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 403
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee