Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. 

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Projekti nimi: Pärnu linna avaliku konteinerpargi laiendamine
Projekti kood: 3-2_11/99-5/2011

Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 2812,5 EUR
Omafinantseering: 0 EUR
Projekti kogumaksumus: 3125 EUR

Projektijuht: Katri Sutt
Projekti elluviimise aeg: 21.11.2011 - 22.02.2012
Projekti eesmärk: Pärnu linna Jäätmekava 2009-2013 ja Jäätmehoolduseeskirja alusel jäätmete taaskasutamise osakaalu suurendamine läbi avalikuks kasutamiseks mõeldud jäätmepunktide loomise.

Projektist
Projekti käigus rajati 10 uut taaskasutatavate jäätmete kogumispunkti ja täiendati 15 olemasolevat punkti vanapaberi kogumise konteineriga. Projekti partner on OÜ Paikre, kes panustas projekti 312,5 EUR omafinantseeringu tasumisega ning paigaldas SA KIK finantseerimisel ostetud konteinerid Pärnu linna avalikuks kasutamiseks. Samuti paigaldas ettevõte kümnesse uude jäätmepunkti pakendijäätmete kogumiskonteinerid. OÜ Paikre vastutab ka nimetatud konteinerite tühjendamise eest.

Lisainformatsioon
Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonna
keskkonna peaspetsialist
444 8307

KIK logo RGB

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee