Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. 

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Projekti nimi: Huvikooli Pärnu Tehnika- ja Tööõpetusmaja infrastruktuuri väljaarendamine
Projekti kood: 2.5.0100.09-0028

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine“ tingimustele
Toetussumma: 12 893 107 EEK
Omafinantseering: 3 450 699 EEK
Projekti kogumaksumus: 16 343 806 EEK

Projektijuht : Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 27.05.2008 – 30.09.2010
Projekti eesmärk: Noortele on loodud võimalused ja tingimused kvaliteetse huvihariduse omandamiseks tehnika valdkonnas ning mitmekülgseks arenguks, et toetada nende kujunemist hästi toimetulevateks ühiskonnaliikmeteks

Projektist
13. septembril 2010 avati Kooli tänav 6b aadressil Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja tehnikasuuna uus õppehoone. Huvikooli väljaarendamise esimene etapp, samal aadressil, Kooli tn 6b, realiseerus aastatel 2006-2007, kui valmis kaasaegne tööõpetusmaja osa. Täna viiakse seal läbi tööõpetuse tunde üldhariduskoolide õpilastele. Alates septembrikuust 2010 liideti huvikoolid Pärnu Loodusmaja ja Pärnu Tehnika- ja Tööõpetusmaja ning ühendatud huvikool kannab nime Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja.

Projekti „Huvikooli Pärnu Tehnika- ja Tööõpetusmaja infrastruktuuri väljaarendamine“ tulemusena valmis huvikoolile uus kaasaegne tehnikasuuna õppehoone pindalaga 1754 m². Hoones on ka 30 inimest mahutav multifunktsionaalne ruum laiendatud ringitöö, erinevate koolituste, kursuste, nõupidamiste ja ürituste läbiviimiseks; võimalused tööde eksponeerimiseks ja näituste korraldamiseks, garderoob, olmeruumid ning ruumid töötajatele.

Uus tehnikasuuna õppehoone oli Pärnus väga vajalik, kuna endine Pärnu Noorte Tehnikamaja tegevus toimus kolmes õppekohas ning tingimused tehnikaalase huvihariduse omandamiseks olid aegunud.

Hoone projekteeris AS Koger ja Partnerid.
Ehitustööd teostas AS YIT Ehitus.
Omanikujärelevalvet tegi FIE Enno Tammekivi.
Sisustus ja inventar telliti Sisustusrent OÜ-lt ja Alder OÜ-lt ning infotehnoloogiavahendid Datagate OÜ-lt.

Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja

Lisainformatsioon:
Mirje Auksmann
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

LTMLTM2LTM4

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 403
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee