Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. Projektitööd koordineerib planeerimisosakonna arenguteenistus.

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Projekti nimi: Pärnumaa sihtkoha turundamise klaster
Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond

Projekti rahastati meetme „Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord“ vahenditest, mis on kehtestatud „Riiklike struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013“ ja sellest tuleneva „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ eesmärkide elluviimiseks
Toetussumma: 277 200 EEK
Pärnu linna kaasfinantseering: 3 900 EEK
Projekti kogumaksumus: 369 600 EEK

Projekti elluviija: SA Pärnumaa Turism
Projektijuht: Kaire Ilus
Projekti elluviimise aeg: jaanuar-detsember 2010
Projekti eesmärk: Pärnumaa turismiasjaliste koostöö suurendamine, piirkonna turundamiseks vajaliku strateegia ja konkreetse tegevuskava väljatöötamine

Projektist
Pärnu linn ja maakond on Eestis turistide sihtkoht nr 2 peale Tallinna ja seetõttu Eesti üks olulisemaid turismisihtkohti. Turistide teenindamisega on otseselt või kaudselt seotud väga erinevad majandusharud, näiteks majutusasutused, raviasutused, kaubandus, toiduainetööstus ja põllumajandus, käsitöö, osaliselt tootmine (läbi kaubanduse müüdavate esemete) jne.

Pärnumaa puhke- ja turismimajanduse edasise arengu võtmeküsimusteks on turismiasjaliste ühine arusaam maakonnast kui tervikust, tahe pakkuda aastaringi maakonna külastajatele meeldejäävaid külastuselamusi ning teadmised ja suutlikkus koordineeritud koostöös puhke- ja turismimajandust planeerida, arendada, turundada. Kuurorti arendamisega on pidevalt tegeletud, aga Pärnumaa sihtkoha turundamise klastri algatuse tingis kõiki turismiasjalisi kaasav vähene sisuline koostöö turismipiirkonna kui terviku arendamisel.

Turismiasjalised on maakonna/regiooni külastajatele tooteid ja teenuseid pakkuvad ettevõtted, turistidele kultuuri-, spordi-, vaba aja veetmise jm üritusi pakkuvad asutused, turistide teenindamiseks vajaliku infrastruktuuri haldajad, kohalikud omavalitsused ja kõik teised asutused/isikud, kelle tegevuse tulemust tarbivad arvestataval hulgal turistid või kes saavad olulist otsest/kaudset tulu tänu turistidele.

Projekti raames lepiti kokku konkreetsed koostööprojektid ja edasised tegevused, töötati välja Elamuskuurordi klastri strateegia aastateks 2011-2014. Projekt lõppes 2010.aasta lõpus, kuid koostöö turismiasjaliste vahel toimib edasi. Edaspidi on kavas esitada klastri põhitaotlus ning kokkulepitud tegevuste elluviimine põhiklastri projekti raames.

Pärnumaa turismisihtkoha klastri veebileht www.klaster.turundustugi.ee

Lisainformatsioon:
Kaire Ilus
SA Pärnumaa Turism juht
447 3000
kaire.ilus[at]parnumaa.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8330
areng[at]parnu.ee

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 403
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee