Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. 

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Projekti nimi: Pärnumaa turismiturundusprojekt nr 1
Projekti kood: EU30084

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati meetme „Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste toetamise tingimused ja kord“ vahenditest, mis on kehtestatud „Riiklike struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ eesmärkide elluviimiseks.
Toetussumma: 1 500 000 EEK
Pärnu linna kaasfinantseering: 480 000 EEK
Projekti kogumaksumus: 2 222 000 EEK

Projekti juhtpartner: SA Pärnumaa Turism
Projektijuht: Katrin Jaaska
Projekti elluviimise aeg: 13.02.2009-14.02.2010
Projekti eesmärk: Pärnumaa kui atraktiivse turismisihtkoha tuntuse suurendamine Pärnumaa jaoks olulistel välissihtturgudel (Läti, Leedu, Venemaa, Rootsi)

Projektist
Projekti raames viidi läbi turundustegevused välissihtturgudel, arvestades Pärnumaa eripära. Pärnumaad tutvustati atraktiivse turismisihtkohana. Ellu viidi erinevaid turundusüritusi ja –kampaaniaid (Peterburi metrookampaania, Pärnut tutvustav päev Riia), osaleti välismessidel, anti välja uued infokandjad ja jaotusmaterjalid (turismikaardid, toodete ja teenuste kataloogid), reisikorraldajad viidi tootetutvustusreisidele ja ajakirjanikud pressireisidele, arendati veebi- ja e-turundust (valmis Pärnumaa ühtne turismiportaal www.visitparnu.com, videoklipid, e-uudiskirjad).

Lisainformatsioon:
Pärnu Linnavalitsuse turismi vanemspetsialist
444 8359

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne
turismiturundus1

turismiturundus1 2

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee