Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. 

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Projekti nimi: Pärnumaa turismiturundusprojekt nr 3
Projekti kood: EU41427

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati meetme „Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste toetamise tingimused ja kord“ vahenditest, mis on kehtestatud „Riiklike struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013“ ja sellest tuleneva „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ eesmärkide elluviimiseks
Toetussumma: 76 923 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 28 935 EUR
Projekti kogumaksumus: 109 891 EUR

Projekti juhtpartner: SA Pärnumaa Turism
Projekti partnerid Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Pärnu Linnavalitsus
Projektijuht : Liis Talv
Projekti elluviimise aeg: 01.10.2011-31.03.2013
Projekti eesmärk: Pärnumaa kui atraktiivse turismisihtkoha tuntuse suurendamine Pärnumaa jaoks olulistel välissihtturgudel (Soome, Venemaa, Rootsi, Läti).

Projektist
Projekti raames korraldati turundusüritusi- ja kampaaniaid, osaleti välismessidel, valmistati infokandjaid ja jaotusmaterjale ning toimus veebiarendus ja e-turundus. Turundustegevusega tutvustati Pärnumaad atraktiivse turismisihtkohana. Turundusvahenditena ja -tegevustes kasutati Pärnumaa eripäral põhinevaid tooteid ning madalhooaja pakkumist.

Lisainformatsioon:
Liis Talv
SA Pärnumaa Turism
projektijuht
447 3000
liis.talv[at]parnumaa.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee