Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. 

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Projekti nimi: Majandussidemete loomine Eesti, Rootsi ja Soome ettevõtete vahel (Establishing economic links with Ostrobotnia)
Projekti kood: BI-GRO-258

Projekti rahastamine: Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN). Projekti rahastatakse programmist „Nordic-Baltic Mobility Programme for Business and Industry 2012“
Toetussumma: 6226,19 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 294,70 EUR
Projekti kogumaksumus: 8894,55 EUR

Projekti juhtpartner: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (PEAK)
Projekti partnerid: 10 ettevõtjat, Pärnu linn
Projektijuht : Katrin Alliku
Projekti elluviimise aeg: 1.09.2012 - 31.10.2012
Projekti eesmärk: Ettevõtjatevaheliste kontaktide loomine ja koostöö algatamine

Projektist
Projekti raames külastasid Pärnu metalli, elektroonika, IT ja energeetika ettevõtted 19.-21. septembril 2012 Soomes Tampere metalli ja elektroonika allhankemessi, seejärel sõpruslinna Vaasa ettevõtteid.

Vaasa Energiatehnoloogia Kompetentsikeskus tutvustas rakendamisvõimalusi ootavat veeküttelahendust. Selgus, et Pärnu ettevõtetel on võimalus osutada soomlaste energiaklastri firmadele töövõttu. Selleks pakkus lahkesti abikätt sealne Ettevõtluse Arenduskeskus. Külastati äsja valminud Vaasa tuuleparki, kus energiat tootis Vaasas toodetud tuulegeneraator. Külastati energiahiidu Wärtsiläs, kus selgus, et maailma meredel sõitva iga kolmanda laeva mootoril on osake pärnakate panust: alamkooste toodab Scanfil. Vaasa vee-ettevõttest hakkab järjest rohkem saama energiafirma, sest roiskveest toodetakse käärimise tulemusena biogaasi.

PEAK kutsuti osalema kavandatavasse riikidevahelisse “Life +” projekti, et töötada välja vesikütte ja -jahutuse kombineeritud rakendusi. 6.-7. novembril 2012 toimus visiit Rootsi. Teisel pool Botnia lahte asub Vaasa sõpruslinn Umeå. 40 aastat tagasi 24 000 elanikuga asumist on praeguseks saanud 116 000 inimesega linnaregioon, kusjuures elanikest 34 000 on tudengid. See on märk rahvusvahelise ülikooli tähtsusest, mis teeb linna edukaks hoolimata selle asendist külmadel laiuskraadidel.

Umeås oli märgata mastaapset ehitustegevust, sest aastal 2014 on Umeå koos Riiaga Euroopa kultuuripealinn. Ülikool teeb aktiivset koostööd ettevõtetega, aidates kaasa teadmistepõhise majandusstruktuuri kujunemisele. Pärnu IT-firmad leidsid Rootsis eest mõttekaaslased, keda loodetavasti võib kohata juba veebruaris 2013 Eestis “Garage 48” eelüritusel, kus plaanitakse leida tööstusettevõtete tegevust efektiivsemaks muutvaid tarkvaraarenduslikke lahendusi. Umeås külastati Jaapani kontserni Komatsu metsamasinatehast.

Lisainformatsioon:
Katrin Alliku
projektijuht
444 8362
katrin.alliku[at]lv.parnu.ee

pohja balti mobiilsusprogramm
PEAK logo 14032006logo pos

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee