- linnavalitsuse struktuuriüksuste raamatupidamise korraldamine;
- linnavalitsuse hallatavate asutuste raamatupidamise korraldamine;
- linna kontserniraamatupidamise korraldamine;
- linnaeelarve kassalise teenindamise korraldamine;
- linnaeelarve täitmise arvestuse ja aruandluse korraldamine;
- linna üksuste ja asutuste ning kontserni finantsaruandluse korraldamine.

- eelarvestrateegia koostamine;
- linna eelarveprotsessi korraldamine;
- linna eelarveväliste fondide ja sihtotstarbeliste laekumiste juhtimine;
- linnaeelarve koostamine;
- linnaeelarve täitmise jälgimine ja analüüsimine;
- linna finantsvarade ja ?kohustuste juhtimine;
- linna finantsvarade inventeerimise korraldamine, inventeerimiskeskkonna jälgimine ja analüüsimine;
- linna rahavoogude planeerimine ja juhtimine;
- linna tulude (sh maksude) haldamise korraldamine;
- tulude laekumise analüüsimine ja prognoosimine;
- linna nõuete sissenõudmise korraldamine;
- linna finantsjuhtimise süsteemi arendamine ja rakendamine;
- liiklusseaduse prg 503 lõikes 2 nimetatud vaiete lahendamine;
- rahandusalaste õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;
- muude õigusaktide eelnõudele finantsalase hinnangu andmine.

- linnavalitsuse liikmete, linnavalitsuse struktuuriüksuste ja linnavolikogu ametlikku tegevust kajastava informatsiooni kogumine, süstematiseerimine, levitamine ja avalikustamine;
- linnavalitsuse ja linnavolikogu liikmete ning linnavalitsuse struktuuriüksuste avalike suhete korraldamine;
- Pärnu linna teavituskampaaniate läbiviimise korraldamine;
- Pärnu linnavalitsuse visuaalse kommunikatsiooni koordineerimine;
- Pärnu linna veebilehe www.parnu.ee arendamine ja toimetamine;
- linnavalitsuse sisekommunikatsiooni koordineerimine;
- Pärnu linna kriisikommunikatsiooni planeerimine ja elluviimine koos vastavate ametkondadega;
- linnavalitsuse ja linnavolikogu protokollialase töö korraldamine;
- Pärnu linna välissuhetealase töö arendamine ja korraldamine;
- Pärnu linna sümboolika kasutamise korraldamine;
- teiste seadustest tulenevate ülesannete täitmine.

- Pärnu linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;
- sotsiaalsete erivajadustega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine;
- osakonna tööks vajaliku sotsiaalinfo kogumine ja vahendamine ning andmekogudes sisalduvate andmete töötlemine;
- riiklike ja kohalike sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
- sotsiaalteenuste ja muu abi osutamise korraldamine;
- eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Pärnu linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
- omasteta surnute matmise korraldamine;
- tervishoiualase tegevuse korraldamine;
- osakonna tegevusvaldkondadega seotud linnavalitsuse hallatavate asutuste arengukavade koostamise nõustamine;
- hallatavate asutuste tegevuse koordineerimine, kontrollimine, nõustamine ja töö analüüsimine;
- hallatavate asutuste poolt teostatavate varaliste tehingute kooskõlastamine vastavalt linnavara valitsemise korrale;
- hallatavate asutuste juhtide ametikohtade täitmise ja juhtide personalitöö korraldamise juhtimine;
- valdkonna projekti- ja tegevustoetuste määramise korraldamine;
- valdkonna teavitamis-, koostöö- ja tunnustusürituste korraldamine;
- valdkonnaga seotud kodanike organisatsioonide esindajate nõustamine;
- valdkonnaga seotud linnavalitsuse ja Pärnu Linnavolikogu õigusaktide eelnõude ettevalmistamine.

- munitsipaalomandis oleva vara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine, sealhulgas munitsipaalomandis olevate eluruumide üürile andmise ja erastamise korraldamine;
- linnavararegistri pidamine;
- majandustegevuse registri pidamisega seonduvate toimingute tegemine
- linnavara kapitaalremondi korraldamine;
- linna tehnilise infrastruktuuri (sealhulgas teed, tänavad) ehitamise, hooldamise ja remondi korraldamine;
- omandireformi elluviimine;
- keskkonnaalase töö korraldamine ja keskkonnaalaste projektide arendamine;
- linna puhtuse ja heakorra tagamine;
- liikluse, sealhulgas parkimise, korraldamine;
- ühistranspordi korraldamine;
- avaliku korra tagamises osalemine;
- teiste seadustest tulenevate ülesannete täitmine.

- linnavalitsuse ja selle struktuuriüksuste ning Pärnu Linnavolikogu asjaajamise ja arhiivitöö korraldamine;
- linnavalitsuse ja linnavolikogu istungite ettevalmistamine;
- linnavalitsuse ja linnavolikogu õigusaktide avaldamine ja avalikustamine;
- linnavalitsuse ja selle struktuuriüksuste haldusküsimuste lahendamine;
- linnavalitsuse ja selle struktuuriüksuse ning linnavolikogu juriidiline nõustamine, linnavalitsuse ja linnavolikogu õigusaktide ning lepingute seadustele vastavuse tagamine.
- linnavalitsuse kui ametiasutuse personalitöö korraldamine;
- rahvastikuregistri pidamine Pärnu linnas;
- linnavalitsuse kui ametiasutuse ühtse arvutivõrgu ja infosüsteemi väljaarendamine ja haldamine;
- teiste seadustest tulenevate ülesannete täitmine.

- linna arengu funktsionaalne ja majanduslik planeerimine;
- linna territooriumi ruumilise planeerimise korraldamine;
- linnakujundusliku tegevuse suunamine ja järelvalve teostamine;
- geodeesiaalase töö korraldamine;
- maaga seotud toimingute korraldamine ;
- maareformi läbiviimise korraldamine;
- ehituslubade, kasutuslubade ja muude osakonna tegevusest tulenevate lubade ning kirjalike nõusolekute taotluste menetlemine ja lubade väljastamine, kirjalike nõusolekute ning kooskõlastuste andmine;
- ehitusjärelevalve teostamise korraldamine;
- turismimajanduse arengu linnapoolne koordineerimine, linna turismialase teabe kogumine ja levitamine;
- linna arenguprojektide juhtimine ja koordineerimine;
- arheoloogia- ja muinsuskaitsealase töö korraldamine;
- sotsioloogiliste uuringute teostamine, tellimise korraldamine ja analüüs;
- Pärnu linna plaanide ja kaardistuste andmekogu pidamine;
- Pärnu linna maakasutuse andmekogu pidamine;
- Pärnu linna maa-aluste kommunikatsioonide ja kaevude andmekogu pidamine;
- Pärnu linna geodeetiliste põhivõrkude ja mõõdistustööde andmekogu pidamine;
- Pärnu linna geoloogiliste andmete andmekogu pidamine;
- Pärnu linna kohanimede andmekogu pidamine.


Sotsiaalteenuse tellimise hanked

Pärnu linnavalitsus korraldab lihtsustatud korras sotsiaalteenuste tellimise hanked. Pakkumused esitada vastavalt allolevates hankedokumentides sisalduvatele tingimustele. 

Pakkumused esitada hiljemalt 8. detsembril 2017 kell 12.00
» Lastele päevakeskuse teenuse tellimine Pärnu linnas
» Lastele ööpäevase turvakoduteenuse osutamine Pärnu linnas


Pakkumused saata digiallkirjastatult e-postile sotsiaal[at]lv.parnu.ee
Lisainfo: sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse juhataja, 444 8124, lastekaitse[at]lv.parnu.ee


Pakkumused esitada hiljemalt 5. detsembril 2017 kell 11.00
» Viipekeele tõlketeenuse tellimine
» Tugiisikuteenuse tellimine

Pakkumused saata digiallkirjastatult e-postile sotsiaal[at]lv.parnu.ee
Lisainfo: sotsiaalosakonna puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist, 444 8129, viktooria.hrabrova[at]lv.parnu.ee

Linnakantselei

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
444 8220 
kantselei[at]lv.parnu.ee
ülesanded

Riigihanke peaspetsialist
Eve Kukk
Suur-Sepa 16, kab 201
444 8312
eve.kukk[at]lv.parnu.ee