uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Pärnu Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine
2. Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
3. Nõusolek avalike ürituste korraldamiseks
4. Volituste andmine_Eelnõu
5. Volituste andmine_Eelnõu
6. Ettevõtlustoetuse eraldamine
7. Pärnu linna restaureerimistoetuste ja –preemiate määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
8. Ehitusloa väljastamine Väike-Sepa 11 elamu püstitamine
9. Paide mnt 7 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
10. Savi tn 23 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
11. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Riia mnt 72 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine korteriomandi seadmiseks, Pärnu Linnavalitsuse 24.01.2000 korralduste nr 86-92 kehtetuks tunnistamine
14. Projekteerimistingimuste väljastamine Muuli tee
15. Tee-ehitusloa väljastamine Tallinna mnt kergtee
16. Kinnistute valdusesse andmine
17. Hoove korrastavatele korterelamutele toetuse eraldamine
18. Enampakkumise tulemuste kinnitamine (Rüütli 40)
19. Riigihanke korraldamine (kergliiklusteede ehitamine)
20. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
21. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
22. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Fortum eesti AS kasuks

Ülevaade istungist