uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla

nool2  Vaata lähemalt...

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt

1. Pärnu Linnaorkestri direktori ametist vabastamine
2. Pärnu Linnaorkestri direktori ametisse kinnitamine
3. Laste arvu suurendamine koolieelsetes lasteasutustes
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
6. Riigihanke „Pärnu linna kergliiklusteede ehitamine“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkuja kvalifitseerimata jätmine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
7. Tasuta parkimislubade andmine - Pärnu Sotsiaalkeskus
8. Ehitusloa väljastamine. Jalaka tn 6 abihoone
9. Ehitusloa väljastamine. Rohu tn 94 ridaelamu püstitamine
10. Kinnistute valdusesse andmine
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Side tn 14
12. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine (Tikri tn 11)
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine (Lao tn 11)
14. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Mai tänava korterelamutele
15. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine (Vanapargi tn 6)
16. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine (Pikk tn 12)
17. Raba-Lai tänava silla detailplaneeringu koostamise algatamine
18. Rail Baltic Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneeringu vastuvõtmine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
19. Niidu tn ja Ehitajate tee ristmiku (Ehitajate tee T8 kinnistu) lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
20. Pärnu Linnavolikogu määrus "Täisealistele erivajadustega inimestele päevahoiuteenuse osutamise kord"
21. Pärnu Linnavolikogu määrus "Isikliku abistaja teenuse osutamise kord"
22. Pärnu Linnavolikogu määrus "Koduteenuse osutamise kord"
23. Loa andmine riigihanke korraldamiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks (sotsiaalteenused)
24. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (autokütus)
25. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (arvutid ja Agresso tarkvara)
26. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavolikogu 20.10.2016 määruse nr 23 "Eraüldhariduskoolidele toetuse andmise kord" muutmine
27. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavolikogu 17.11. 2011 määruse nr 22 "Koolieelsete lasteasutste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine" muutmine
28. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks otsustuskorras
29. Pärnu Linnavolikogu 19.02.2015 otsuse nr 16 “Nõusoleku andmine kinnisasjade koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks otsustuskorras" punktide 1.2 ja 1.3 kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist