uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Aukirja andmine
2. Konkursi väljakuulutamine
3. Riigihanke korraldamine (haridusasutuste arvutid)
4. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine
5. Pärnu Linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine
6. Linnavalitsuse 10.06.2013 korralduse nr 290 muutmine
7. Riigihanke “Pärnu linna kergliiklusteede projekteerimine” pakkujate kvalifitseerimine, pakkujate kvalifitseerimata jätmine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
8. Riigihanke korraldamine (Kergliiklustee)
9. Riigihanke korraldamine (Väike-Posti 8a mööbel)
10. Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine kinnistule Kadri 15
11. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
12. Tasuta parkimislubade andmine - LV
13. Tasuta parkimisloa andmine
14. Kampaania "Värvid Linna!" välja kuulutamine
15. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine / Karusselli 2a
16. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu Linnavolikogu 17. mai 2012 määruse nr 13 „Pärnu linna põhimäärus“ muutmine“ eelnõu kohta
17. Arvamus eelnõu juurde

Ülevaade istungist