1. Volituste andmine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele 2018
4. Huvihariduse ja huvitegevuse stipendiumi eraldamine
5. Eraharidusasutustele tegevustoetuse eraldamine
6. Ehitusloa väljastamine Haava tootmishoone
7. Kanepi tn 4 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
8. Katastriüksuste piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Kanepi tn 6 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
10. Pirni tn 26 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
11. Pirni tn 28 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
12. Pirni tn 30 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
13. Kinnistute valdusesse andmine
14. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmsieks Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks
15.-17. Eluruumide üürile andmine
18. Metsamaterjali võõrandamine otsustuskorras
19. Riigihanke “Pärnu, Rüütli platsi ja ümbritsevate tänavate rekonstrueerimise I etapp“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja pakkuja kvalifitseerimine
20. Raamatukogude ümberkorraldamine
21. Pärnu Linnavolikogu 17.02.2011 määruse nr 3 "Pärnu Keskraamatukogu põhimäärus" muutmine
22. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

Ülevaade istungist