uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla

nool2  Vaata lähemalt...

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt

1. Tervist edendava projekti toetamine
2. aukirja andmine
3. Nõusolek avalike ürituste korraldamiseks
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Tasuta parkimisloa andmine
6. Kinnistu Lootsi 1 omandamine
7. Eluruumide üürile andmine
8. Ehitusloa väljastamine. Kivi tn 18
9. Kinnistute valdusesse andmine
10. Karusselli tn 109 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Merekalda tänaval moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
13. Kuu tn 12a vaide lahendamine
14. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu linna tunnuslause" (II lugemine)
15. Pärnu Linnavolikogu otsuse eelnõu "Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
16. Pärnu Linnavolikogu määrus "Kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse andmise kord"
17. Pärnu Linnavolikogu otsus "Pärnu Linnavolikogu 16.12.2010 otsuse nr 88 "Kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine" muutmine"
18. Pärnu Linnavolikogu määrus "Eraharidusasutustele toetuse andmise kord"
19. Pärnu Linnavolikogu 21.05.2009 otsuse nr 38 " Kinnistule Väike-Kuke 4b hoonestusõiguse seadmine" muutmine
20. Pärnu Linnavolikogu otsus "Linnavara võõrandamine otsustuskorras" (Lootsi tn 1)
21. Pärnu Linnavolikogu otsus "Pärnu maakonna planeeringu kooskõlastamine"
22. Pärnu linna arengukava aastani 2025 muutmine ja avalikustamisele suunamine
23. Pärnu Linnavolikogu otsus "Lina tn 39 ja seda ümbritseva maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja detailplaneeringu vastuvõtmine"
24. Lai tn 2 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
25. Pärnu Linnavolikogu otsus "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"
26. Pärnu Linnavolikogu otsus Halduslepingu peatamine / eelnõu

Ülevaade istungist