uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine
2. Noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimakse toetamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 02.05.2016 korralduse nr 267 "Tervist edendava projekti toetamine" kehtetuks tunnistamine
4. Pärnu Linnavalitsuse 19.01.2015 korralduse nr 34 "Koolilõuna toidupäeva arvestusliku maksumuse kinnitamise ja toetuse kasutamise aruande esitamise kord" muutmine
5. Tasuta parkimislubade andmine/Veretalitus
6. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks AA Investeeringute OÜ kasuks
7. Eluruumide üürile andmine
8. Ehitusloa väljastamine Väike-Veski tn 10 üksikelamu püstitamiseks
9. Vaide lahendamine
10. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
13. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (liikluskorraldusvahendid)
14. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (elekter)
15. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (haljasalade hooldus)
16. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (randade hooldus)
17. Vanapargi tn 2 ja 2a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist