1. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Pühavaiamu 15)
2. Linnavara otsustuskorras võõrandamine AS-le Pärnu Vesi
3. Hoovid korda taotluste rahuldamine
4. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Eleketrilevi OÜ kasuks.
5. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
6. Pärnu Linnavalitsuse korralduste muutmine
7. Lubja tn 35b kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
8. Betooni tn 2, 4 ja Savi tn 14b kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
9. Pärnu Linnavolikogu 18.12.2014 määruse nr 43 „Pärnu linna sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025 kinnitamine” muutmine
10. Lai tn 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
11. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (sõidukid)
12. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (toitlustusteenus)
13. Pärnu lasteaedade põhimääruste muutmine

Ülevaade istungist