uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Pühavaiamu 15)
2. Linnavara otsustuskorras võõrandamine AS-le Pärnu Vesi
3. Hoovid korda taotluste rahuldamine
4. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Eleketrilevi OÜ kasuks.
5. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
6. Pärnu Linnavalitsuse korralduste muutmine
7. Lubja tn 35b kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
8. Betooni tn 2, 4 ja Savi tn 14b kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
9. Pärnu Linnavolikogu 18.12.2014 määruse nr 43 „Pärnu linna sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025 kinnitamine” muutmine
10. Lai tn 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
11. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (sõidukid)
12. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (toitlustusteenus)
13. Pärnu lasteaedade põhimääruste muutmine

Ülevaade istungist